Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3124/GA, 22 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:22-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/3124/GA

betreft: [klager] datum: 22 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 november 2008 van de beklagcommissie bij het Huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 mei 2009, gehouden in de Penitentiaire inrichtingen Vught, is [...], unit-directeur van het h.v.b. De Boschpoort, gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van zes dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie en het feit dat klager voor de duur van zes maanden uit de huisdienst is verwijderd.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is niet overtuigend bewezen dat klager betrokken is bij de verdwijning van de dvd-speler. Maar klager heeft wel een geschiedenis in de inrichting. Klager kan behoorlijk agressief worden als hij geen gelijk krijgt. Hij is dan niet aanspreekbaar en
voor rede vastbaar. De straf is met name opgelegd vanwege zijn gedrag na het aanzeggen van het rapport. Klager is herhaaldelijk gewaarschuwd, maar gedroeg zich zeer bedreigend en denigrerend. Juist vanwege zijn getoonde gedrag is de straf omgezet van
opsluiting in eigen cel naar opsluiting in een strafcel.

3. De beoordeling
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting volgt dat een dvd-speler is weggenomen uit de koffiekamer van de inrichting. Naar het oordeel van de beroepscommissie is niet voldoende aannemelijk geworden dat klager betrokken is geweest bij het
verwijderen van de dvd-speler. Ten overvloede wordt nog overwogen dat de in deze toegepaste ‘stafomzetting’ zich niet verdraagt met het wettelijk systeem. Gezien het vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren. Zij acht –gegeven
de
omstandigheden van het geval – geen termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. A.T. Bol en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 22 juni 2009

secretaris voorzitter

Naar boven