Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3320/GA, 22 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:22-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/3320/GA

betreft: [klager] datum: 22 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.W.J. Faber, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 december 2008 van de beklagcommissie bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 mei 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is gehoord [...], unit-directeur van de locatie De Geerhorst.
Klager heeft schriftelijk laten weten dat hij niet ter zitting zal verschijnen. Klagers raadsman, mr. C.W.J. Faber, heeft laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en verzocht om de behandeling van het beroep aan te houden.
Klagers raadsman is in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het verslag van het verhandelde ter zitting. Zijn reactie op het verslag is ter kennisname naar de directeur gestuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat veranderingen zijn aangebracht in klagers bestellijst voor de inrichtingswinkel c.q. dat onzorgvuldig is omgegaan met klagers bestelling bij de inrichtingswinkel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep schriftelijk nader toegelicht.
Er is nimmer een bus geweest waarin de boodschappenlijst gedeponeerd wordt. De boodschappenlijst wordt overhandigd aan de dienstdoende piw-er en soms ingeleverd bij het kantoor van de piw-ers (beneden). Klager is naar verschillende piw-ers, het
afdelingshoofd en de winkelier gegaan om de teveel bestelde goederen te retourneren. Ook heeft hij verzocht om geld te retourneren. Hij kreeg nul op het rekest. Met de teveel bestelde goederen kon hij niets en het is dan niet raar dat hij de teveel
bestelde goederen heeft weggegeven. Verzocht wordt om het beroep gegrond te verklaren en aan klager een tegemoetkoming van € 10,= toe te kennen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De gedetineerden vullen een boodschappenlijst in, welke lijst wordt gedeponeerd in een bus. Die bus wordt geleegd door de winkelier. Daar komt geen (andere) piw-er of medegedetineerde aan te pas, tenzij klager de lijst niet direct in de bus heeft
gedaan. Een dergelijk geval is nog niet eerder voorgekomen. Bovendien heeft ook niemand er baat bij om boodschappenlijsten te wijzigen. In dit geval had het voor de hand gelegen dat klager de teveel bestelde boodschappen had geretourneerd. Klager heeft
geen geld terug gevraagd. Het is in deze ook vreemd dat klager de boodschappen vervolgens heeft weggegeven.

2. De beoordeling
Gezien de stukken en het verhandelde ter zitting overweegt de beroepscommissie dat niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de boodschappenlijst van klager op een later tijdstip is aangepast door derden. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het
oordeel van de beroepscommissie dan ook niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. A.T. Bol en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 22 juni 2009

secretaris voorzitter

Naar boven