Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0787/GB, 5 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:05-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/787/GB

Betreft: [klager] datum: 5 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 maart 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is in de gelegenheid gesteld op 13 mei 2009 in de penitentiaire inrichting te Vught te worden gehoord door een lid van de Raad. Klager heeft schriftelijk aangegeven van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Grave ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 16 december 2007 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de penitentiaire inrichtingen Maashegge te Overloon. Op 18 februari 2009 is hij overgeplaatst naar de gesloten inrichting te Grave,
waar
een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Bij uitspraak van 23 april 2009, met nummer 19.042 Mh, van de alleensprekende beklagrechter bij de p.i. Maashegge, is klagers beklag betreffende de oplegging van een ordemaatregel in verband met een te laag kreatinegehalte ongegrond verklaard.
Klager is niet in beroep gekomen waardoor deze uitspraak onherroepelijk is geworden.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Hij is het niet eens met de beslissing, omdat hij nog niet gehoord is door de commissie. Zijn advocaat gaat mee in beklag, mede omdat de terugplaatsing niet is gedaan vanwege aangetroffen THC, maar vanwege een te laag kreatinegehalte.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 13 januari 2009 heeft klager positief gescoord op THC en was de kreatinewaarde te laag. Dit was voldoende aanleiding klager vanuit de b.b.i. terug te plaatsen naar een gesloten inrichting. Klager kan vier maanden na dit voorval opnieuw worden
beoordeeld of hij voor overplaatsing naar een b.b.i. in aanmerking komt.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Grave is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op uit de urinecontrole voortvloeiende informatie, heeft kunnen overgaan tot terugplaatsing vanuit de b.b.i.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 5 juni 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven