Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0690/GA, 27 mei 2009, beroep
Uitspraakdatum:27-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/690/GA

betreft: [klager] datum: 27 mei 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 maart 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. E.A. Blok om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet tijdig uitreiken van de beschikking tot verlenging van een ordemaatregel ingaande op 5 januari 2009.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager is niet-ontvankelijk verklaard in het beklag, omdat het beklag betrekking zou hebben op een ordemaatregel ingaande op 22 december 2008 en zijn beklag dateert van 12 januari 2009. Klager klaagt echter niet over het niet tijdig uitreiken van de
ordemaatregel ingaande op 22 december 2008, maar over het niet tijdig uitreiken van de verlenging van een ordemaatregel ingaande op 5 januari 2009, welke beschikking op 6 januari 2009, derhalve een dag te laat is uitgereikt. Nu klager het beklag heeft
ingediend op 12 januari 2009 is dit binnen de termijn van zeven dagen en dient klager te worden ontvangen in zijn beklag. Klager heeft een dag zonder geldige titel verbleven op de landelijke afzonderingsafdeling van de p.i. Vught.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de toelichting op klagers beroep en uit de stukken volgt dat klagers beklag betrekking heeft op het niet tijdig uitreiken van de beschikking met betrekking tot de verlenging van een ordemaatregel ingaande op 5 januari 2009. Nu de beklagrechter
terzake geen oordeel heeft gegeven, zal de beroepscommissie het beklag om proceseconomische redenen zelf afdoen.
Op grond van artikel 58, eerste lid, Pbw juncto artikel 57, eerste lid, Pbw geeft de directeur aan de gedetineerde onverwijld een schriftelijke mededeling van de beslissing tot oplegging van een ordemaatregel. Onverwijld betekent in deze in beginsel
binnen 24 uur.
Uit de stukken komt niet zonder meer naar voren dat de schriftelijke mededeling niet onverwijld aan klager zou zijn uitgereikt. Op de beschikking staat vermeld dat de verlenging van de ordemaatregel is ingegaan op 5 januari 2009 en dat de beschikking
aan klager is uitgereikt op 6 januari 2009 zonder dat daarbij tijdstippen worden vermeld.
Nu door klager is gesteld dat de beschikking te laat aan hem is uitgereikt en dit door de directeur wordt erkend in diens schriftelijke reactie op het beklag, leidt dit tot gegrondverklaring van het beklag.
De beroepscommissie ziet echter, gelet op de geringe vertraging die bij de uitreiking is ontstaan, de poging die is ondernomen om de reden voor de vertraging aan klager uit te leggen en de excuses die daarbij zijn aangeboden, geen reden om aan klager
een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beklag alsnog gegrond, maar kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 27 mei 2009

secretaris voorzitter

Naar boven