Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0326/JB, 26 mei 2009, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/326/JB

Betreft: [klager] datum: 26 mei 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.F.J. Smeets, namens

[...], geboren op [1990], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 2 februari 2009 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 april 2009, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. P. Adema, en de selectiefunctionarissen [...]
en [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem in afwachting van herselectie over te plaatsen naar de opvanginrichting Het Keerpunt te Cadier en Keer ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager verbleef op de normaal beveiligde afdeling Kaapstad van de j.j.i. Rentray, locatie Lelystad. Vanuit deze inrichting is hij op 28 november 2008 overgeplaatst naar de opvanginrichting Het Keerpunt te Cadier en Keer. Vervolgens is hij
geherselecteerd voor een normaal beveiligde behandelafdeling van de j.j.i. Harreveld en op 16 februari 2009 is hij daar geplaatst.

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, Bjj heeft bij uitspraak van 25 mei 2009, met kenmerk 09/932/JA, het beroep van klager, gericht tegen de uitspraak van 19 maart 2009 van de beklagrechter bij de j.j.i. Rentray, locatie Lelystad
betreffende de maatregel van afzondering in afwachting van overplaatsing, ongegrond verklaard.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager ontkent betrokken te zijn geweest bij een afpersing van een groepsgenoot. Uit niets blijkt dat hiervan enige mate van onderbouwing bestaat. De argumentatie van de inrichting ‘aan zijn snelle ademhaling en hartslag die door zijn shirt te zien was
kan echter wel worden opgemaakt dat hij meer van de zaken waar hij mee geconfronteerd werd, afwist’ ontbeert iedere wetenschappelijke onderbouwing.
De directeur baseert zijn verdenking alleen op de verklaringen van de vrienden van het slachtoffer. Klager bestrijdt dat hij tegen medeverdachte [...] in de afzondering heeft gezegd ‘Als ze merken dat hij heeft gepraat nemen ze (-) .’ Het slachtoffer
had inmiddels al gepraat.
Het zelf gemaakte mes, waarmee het slachtoffer bedreigd zou zijn, en het geld zijn niet gevonden.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Aan de j.j.i. Rentray is gevraagd om op het beroepschrift te reageren en deze informatie is onlangs ontvangen. De behandelcoördinator heeft ingeschat dat klager en zijn groepsgenoot wraak zouden kunnen gaan nemen op het slachtoffer, omdat hij heeft
gepraat. Behalve de verklaringen van het slachtoffer, hebben ook andere jeugdigen bevestigd dat een afpersing is voorgevallen. Klager heeft na zijn overplaatsing geprobeerd om vanuit Het Keerpunt contact te leggen met jongeren van zijn voormalige
behandelgroep in Rentray. In de avond van 27 november 2008 hebben klager en een groepsgenoot op de afzondering met elkaar gesproken over het verbergen van adresgegevens en over een afspraak om de moeder van het slachtoffer te pakken te nemen. Deze
conversatie is door de beveiliging gehoord.
Op de groep worden dure producten aangetroffen van klager en zijn groepsgenoot die zij van hun zakgeld niet hebben kunnen kopen.
Het gaat hier om ernstige incidenten waarvan zeer aannemelijk is dat klager hierin een (groot) aandeel heeft gehad.
Het was niet mogelijk om klager binnen Rentray (Lelystad of Rekken) over te plaatsen naar een andere behandelgroep, omdat de overige groepen een Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) bestemming hebben.
Er is ervoor gekozen om klager, conform het advies van Rentray, te selecteren voor de behandelinrichting Harreveld die op dat moment de kortste wachtlijst had. Vanaf
16 februari 2009 verblijft klager op de normaal beveiligde behandelgroep van Harreveld.
Rentray is primair verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid in de inrichting en heeft die veiligheid, in het bijzonder de veiligheid van het slachtoffer, juist gewaarborgd door klager (en zijn mededader) definitief weg te plaatsen. Uit de
uitgebreide documentatie van Rentray blijkt dat de beslissing om klager voor herselectie aan te bieden niet lichtvaardig genomen is.
Opgemerkt zij nog dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan tegen klager.
De selectiefunctionaris mocht terecht afgaan op de juistheid en de ernst van de mededelingen van de directeur van 27 november 2008.
Uit telefonische informatie bij Harreveld is gebleken dat het goed gaat met klager. Het is de bedoeling dat klager zijn VMBO afmaakt. Begeleid verlof is aangevraagd.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd. In afwachting van herselectie kan ingevolge artikel 9, tweede lid, onder d, Bjj plaatsing in een opvanginrichting plaatsvinden.

De directeur van Rentray, locatie Lelystad heeft op 27 november 2008 de selectiefunctionaris verzocht om klager in verband met het belang van de orde en veiligheid in de inrichting over te plaatsen. Begin december 2008 heeft de directeur de
selectiefunctionaris geadviseerd omtrent de herselectie van klager.
De beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris ten tijde van het nemen van de beslissing in redelijkheid op de door de directeur in dat kader verstrekte inlichtingen heeft mogen afgaan en kunnen beslissen tot overplaatsing en
herselectie
van klager. Uit die inlichtingen komt naar voren dat klager betrokken zou zijn bij een afpersing van een groepsbewoner en dat hij in het belang van de orde en veiligheid niet meer in de inrichting kon verblijven.
De beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, J.L. Brand en drs. B van Dekken, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 26 mei 2009

secretaris voorzitter

Naar boven