Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0335/TA, 20 mei 2009, beroep
Uitspraakdatum:20-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/335/TA

betreft: [klager] datum: 20 mei 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.A. Westendorp, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 december 2008 van de beklagcommissie bij het FPC Veldzicht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 april 2009, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel te Zwolle, is klagers raadsman mr. M.A. Westendorp gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.
Het hoofd van de inrichting is niet ter zitting verschenen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het controleren van gebrande cd’s en dvd’s buiten de aanwezigheid van klager.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, voor zover dat ziet op het niet informeren bij klager of bestanden voor geprivilegieerde contacten op de schijven stonden, en heeft het beklag ongegrond verklaard, voor zover dat ziet op het
controleren van de schijven buiten klagers aanwezigheid, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft aangegeven dat op twee schijven gegevens van zijn raadsman alsmede voor klager gevoelige informatie staan en dat hij bij controle daarvan aanwezig wilde zijn. Controle van die bestanden zou niet veel tijd in beslag hebben genomen, omdat
het
gaat om bestanden van 20 minuten.
Het beroep ziet uitsluitend op het niet toekennen van een tegemoetkoming. Klager heeft nadeel geleden, omdat hij zich zeer in zijn privacy aangetast voelt. De inhoud van die schijven gaat de inrichting niets aan. Om in de toekomst zo’n zelfde kwestie
te
voorkomen, heeft klager zich genoodzaakt gezien de schijven te vernietigen, waardoor hij belangrijke informatie kwijt is. Hij wenst een tegemoetkoming van
€ 250,=.

Het hoofd van de inrichting heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Nu het beroep volgens verklaring van klagers raadsman ter zitting uitsluitend ziet op het niet toekennen van een tegemoetkoming, moet de beroepscommissie uitgaan van de feiten, zoals door de beklagcommissie vastgesteld.
De beklagcommissie heeft in de uitspraak van 11 december 2008 niets overwogen over de toekenning van een tegemoetkoming vanwege de gegrondverklaring van het beklag op de grond dat is nagelaten klager te vragen of hij bij de controle aanwezig wilde
zijn.
De beroepscommissie gaat er daarmee vanuit dat de beklagcommissie geen aanleiding heeft gezien klager deswege een tegemoetkoming toe te kennen.

Aan de orde is derhalve uitsluitend de vraag of klager een tegemoetkoming toekomt vanwege het verzuim van de inrichting om bij hem na te vragen of hij bij controle van de schijven aanwezig wilde zijn.

De beroepscommissie is van oordeel dat de vaststelling door de beklagcommissie dat de inrichting klager had moeten vragen of hij bij de controle van zijn schijven aanwezig wilde zijn, als voldoende genoegdoening kan worden aangemerkt.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig om aan klager daarnaast een financiële tegemoetkoming toe te kennen.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 20 mei 2009

secretaris voorzitter

Naar boven