Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0909/GB, 4 mei 2009, beroep
Uitspraakdatum:04-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/909/GB

Betreft: [klager] datum: 4 mei 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 maart 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis De Marwei te Leeuwarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 10 oktober 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring De Marwei te Leeuwarden. Op 12 maart 2009 is hij geplaatst in de gevangenis De Marwei, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Hij heeft vernomen dat hij niet naar de locatie Bankenbosch, gevangenis met een beperkt beveiligingsniveau, kan worden overgeplaatst omdat hij deelname aan Terugdringen Recidive (hierna: TR) heeft geweigerd. Een medewerker van bureau-TR en vanhet
b.s.d.
hebben aangegeven dat klager alleen kan worden geplaatst in de gevangenis van de locatie Bankenbosch met een normaal beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Op 3 februari 2009 is
uitspraak gedaan en klager wil nu graag in laatstgenoemde inrichting worden geplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Reden voor de selectiebeslissing voor de gevangenis De Marwei is de weigering van klager om mee te werken aan TR. De consequentie hiervan is dat de detentiefasering niet verder gaat dan een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) zonder verlof. Klager
heeft zijn voorkeur uitgesproken voor plaatsing in locatie De Marwei. In het beroepschrift is nu door klager aangegeven dat hij geplaatst wil worden in een b.b.i. zonder regimegebonden verlof. Als hij daarvoor alsnog in aanmerking wil komen, dient hij
hiervoor contact op te nemen met het b.s.d. Er is nog geen onderzoek gedaan of klager hiervoor in aanmerking komt.

4. De beoordeling
4.1. Klager die in eerste aanleg is veroordeeld, is geplaatst in de gevangenis
De Marwei met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Klager heeft zijn voorkeur voor deze locatie uitgesproken, maar prefereert plaatsing in een b.b.i. met regimair verlof.
Nu klager aan TR weigert deel te nemen, is plaatsing in een b.b.i. met regimair verlof gelet op artikel 3, vierde lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden niet mogelijk.

4.2. Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan
worden aangemerkt. Overigens heeft klager inmiddels in zijn beroepschrift aangegeven geplaatst te willen worden in een b.b.i. zonder regimair verlof. De selectiefunctionaris heeft klager erop gewezen dat hij zich voor een dergelijk verzoek eerst tot
het
b.s.d. dient te richten.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 mei 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven