Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0027/TA, 23 april 2009, beroep
Uitspraakdatum:23-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/27/TA

betreft: [klager] datum: 23 april 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 december 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij FPK Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 maart 2009, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatie Zwolle, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. een maatregel van separatie vanaf 7 augustus 2008;
b. beperking van het recht op bezoek tijdens separatie.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is door de beklagrechter niet gehoord. Klager wil een advocaat bij de behandeling van het beroep. Hij is pas de avond voor de zitting geïnformeerd over de zitting. Klager is het niet eens met de
separatie. Hij heeft geen kamerdeur beschadigd. Klager heeft de kraan uit frustratie vernield. Hij kan zich niet meer herinneren wat hij gezegd heeft. De inrichting doet maar wat ze goed vinden. Er is veel aan de hand in FPK Oldenkotte. Klager volgt
geen programma. Hij kan van 11.00 tot 13.00 uur luchten. Om 13.00 uur is de maaltijd.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het hoofd van de inrichting verwijst naar de schriftelijke stukken. Luchten is mogelijk tussen 11.00 en 12.30 uur. Buiten deze
tijden wordt gekeken naar een geschikt moment om te luchten. De separatiebeslissing is genomen door de teamleider. Zij is geen plaatsvervangend hoofd van de inrichting.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende voorgelicht om op het beroep te beslissen en wijst het (impliciete) verzoek van klager om aanhouding van de zaak teneinde zich door een advocaat te laten bijstaan af. De beroepscommissie neemt hierbij in
aanmerking dat klager reeds op 3 maart 2009 schriftelijk door het secretariaat van de Raad is geïnformeerd over de zittingsdatum. Sindsdien heeft zich niemand als gemachtigde van klager gesteld.

a.
Op grond van artikel 34, eerste lid jo. artikel 32, eerste lid, van de Bvt is het hoofd van de inrichting bevoegd een verpleegde te separeren, indien dit noodzakelijk is met het oog op de handhaving van de orde en veiligheid. Op grond van artikel 7,
vierde lid, onder b, en artikel 6,vierde lid, van de Bvt is de beslissing tot separatie voorbehouden aan het (plaatsvervangend) hoofd van de inrichting. De separatiebeslissing is genomen door de teamleider, die niet tevens plaatsvervangend hoofd is van
de inrichting. Dit betekent dat de beslissing onbevoegd is genomen.

Op grond van artikel 54, eerste lid, van de Bvt dient de schriftelijke mededeling onverwijld aan de verpleegde te worden uitgereikt. Dit betekent volgens de memorie van toelichting bij dit artikel ‘zonder onnodig uitstel’, hetgeen in de praktijk
vrijwel
altijd neerkomt op binnen 24 uur. De beslissing is genomen op 7 augustus 2008 om 17.15 uur. De schriftelijke mededeling is uitgereikt op 9 augustus 2008 om 13.00 uur en derhalve niet onverwijld.

Gelet op het vorenstaande is het beroep formeel gegrond. De bestreden beslissing dient in zoverre te worden vernietigd en het beklag zal alsnog formeel gegrond te worden verklaard. Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie dat de beklagrechter op goede
gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beklag zal derhalve in zoverre materieel ongegrond worden verklaard.
Voor het formeel gegrond verklaarde beklag zal aan klager een tegemoetkoming worden toegekend van € 15,=.

b.
Krachtens artikel 37, eerste lid, van de Bvt heeft de verpleegde het recht tenminste gedurende een uur per week bezoek te ontvangen. De verpleegde die wordt gesepareerd kan krachtens artikel 3, eerste lid, van de ministeriële Regeling rechten tijdens
afzondering en separatie, het voormelde recht om bezoek te ontvangen niet uitoefenen, tenzij het hoofd van de inrichting anders bepaalt. Ten tijde van het geweigerde bezoek was klager gesepareerd en ontbrak hem aldus het recht op bezoek. Het ontbreken
van de mogelijkheid bezoek te ontvangen tijdens klagers separatie, levert derhalve geen schending van een recht op. Klager had derhalve niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep wat betreft de separatie formeel gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter in zoverre en verklaart het beklag op dit onderdeel alsnog formeel gegrond en materieel ongegrond.
Wat betreft het beklagonderdeel over het ontvangen van bezoek tijdens separatie, vernietigt de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager in zoverre alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.
Zij bepaalt dat klager in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. E.J. Hofstee, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 23 april 2009

secretaris voorzitter

Naar boven