Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0216/GB, 21 april 2009, beroep
Uitspraakdatum:21-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/216/GB

Betreft: [klager] datum: 21 april 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 januari 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 16 maart 2009 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Westlinge ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 9 februari 2008 gedetineerd. Hij verbleef laatstelijk in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge. In november 2008 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Westlinge, waar een regime van
algehele
gemeenschap geldt.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep – zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht.
Hij kan zich met de overplaatsing niet verenigen. Klager wordt beschuldigd van een feit dat hij niet heeft begaan. Hij kan er op zich natuurlijk niets aan doen als mensen in een café zich bedreigd voelen door zijn aanwezigheid. Klager heeft daar
volgens
hem geen aanleiding voor gegeven. Klager kwam toen in een café in Boskoop en kreeg daar meteen te horen dat hem en zijn vrienden niet geschonken werd. De reden was dat klager gedetineerd is. Klager en zijn vrienden hebben vervolgens dat café verlaten.
Vier weken later kreeg klager een mededeling van de directeur omtrent het lokaalverbod bij dat café en de melding daarvan bij de politie. Klager is daarover nooit door de politie gehoord. Het betreffende café houdt op geen enkele wijze verband met de
strafbare feiten waarvoor klager gedetineerd is. Klager en zijn vrienden hebben vervolgens in Boskoop een ander café bezocht en daar zijn hun zonder problemen consumpties verstrekt. Het is begrijpelijk dat de eigenaar van café Lion d’Or in Boskoop
niets
weet van problemen want klager is daar niet geweest. Mogelijk heeft een aantal personen klager als intimiderend ervaren. Hij heeft daar overigens geen aanleiding toe gegeven. Indien klager zich tijdens verloven niet zou mogen begeven in Boskoop, is dat
voor klager geen probleem. Anders dan in de stukken valt te lezen, heeft klager nooit de eigenaren van het pand waar het café in gevestigd is bedreigd. Klager heeft sinds november 2008 geen verlof meer gehad. Hij zou graag teruggeplaatst willen worden
naar een reguliere b.b.i.
Klager heeft beklag ingesteld tegen de door de directeur naar aanleiding van het overplaatsingsvoorstel opgelegde ordemaatregel van intrekking van het eerstvolgende (regimaire) weekeindverlof. De beklagcommissie heeft dat beklag onlangs gegrond
verklaard. Tegen die uitspraak heeft de directeur beroep ingesteld bij de Raad. Klagers v.i.-datum valt op 4 november 2009. Inmiddels is hij vier verloven misgelopen. Hij wil daarom graag zo snel als mogelijk weer in aanmerking komen voor verlof.

3.1. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in de b.b.i. Westlinge. Gedurende zijn eerste weekeindverlof heeft klager zich zodanig misdragen, dat hiervan door de politie proces-verbaal is opgemaakt. Tevens heeft klager een bezoekontzegging gehad voor het café waar het voorval
heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit voorval heeft de directeur van de locatie Westlinge de selectiefunctionaris verzocht klager over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Westlinge. Omdat het betreffende incident plaatsvond tijdens
het
eerste aan klager verleende regimaire verlof en omdat klager blijkens de aangeleverde informatie een (ongewenste) bekende is in Boskoop, is besloten klager over te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Westlinge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau, zonder regiemsgebonden verlof.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Het advies van de directeur om klager voor overplaatsing voor te dragen naar een inrichting zonder weekeindverlof is, blijkens het bijgevoegde selectieadvies, gegeven naar aanleiding van een door de politie aan de inrichtingsdirecteur
toegezonden proces-verbaal van bevindingen. De selectiefunctionaris heeft vervolgens klager overgeplaatst naar een gevangenis zonder regiemsgebonden verlof en die beslissing gegrond op het selectieadvies en het daarbij gevoegde proces-verbaal van
bevindingen van de politie Hollands Midden van 10 december 2008. Klager heeft erkend zich op 31 oktober 2008, tijdens een weekeindverlof, te hebben bevonden in café [A te B] en dat café te hebben verlaten na de melding dat hem en zijn gezelschap niet
meer geschonken zou worden.
Het desbetreffende proces-verbaal houdt in dat het bezoek van klager en zijn gezelschap als bedreigend en intimiderend is ervaren en dat de eigenaren van het café weten dat klager voor drugshandel in de gevangenis zit. In het proces-verbaal staat niet
vermeld op grond waarvan het bezoek als bedreigend en intimiderend is ervaren. Het selectieadvies van de inrichting houdt in dat klager bedreigingen heeft geuit en het personeel van het café heeft beledigd. Niet wordt aangegeven waarop deze feiten
worden gebaseerd. Aan klager is naar aanleiding van het in het genoemde proces-verbaal bedoelde verzoek een verbod opgelegd om in bedoeld café te komen, maar dat enkele feit levert bij gebrek aan enig gegeven omtrent de gedragingen van klager in het
café onvoldoende grond op om daarop te baseren dat klager op een onjuiste wijze is omgegaan met de aangeboden vrijheden. Derhalve moet de bestreden beslissing worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 21 april 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven