Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0718/GB, 6 mei 2009, beroep
Uitspraakdatum:06-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/718/GB

Betreft: [klager] datum: 6 mei 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 maart 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De Schie te Rotterdam of een andere inrichting in de regio Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 19 juni 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Veenhuizen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag overgeplaatst worden naar de inrichting De Schie of een andere inrichting in de regio Rotterdam. Klagers vrouw is vanwege haar psychische gesteldheid doorverwezen naar het RIAGG. Ook met klagers zoon gaat het niet zo goed. Hij heeft
last van een agressieprobleem en is doorverwezen naar een psychiater. Klagers zoon staat voor de moeilijke overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is voor klagers vrouw en zoon erg belangrijk dat klager hen kan ondersteunen in
deze moeilijke tijd. Klagers vrouw heeft geen auto waardoor zij en hun kinderen niet of nauwelijks bij klager op bezoek kunnen komen. Klager moet dan telefonisch ondersteuning bieden. Klager heeft een verklaring van de huisarts van zijn vrouw
overgelegd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verzoekt om een overplaatsing vanwege bezoekproblemen en omdat hij zich zorgen maakt over het gedrag van zijn zoon. Uit de aangeleverde informatie blijkt de noodzaak tot een overplaatsing niet. Tevens blijkt uit de rapportage dat klager
maandelijks meerdere malen bezoek ontvangt, hetgeen er op duidt dat er sprake is van een goede bezoekmogelijkheid. Klager geeft te kennen dat hij de beroepscommissie ter onderbouwing een medische verklaring zal doen toekomen. Aan de hand hiervan zou
opnieuw kunnen worden beoordeeld of er voldoende aanleiding is klagers verzoek te honoreren. Klager dient hierbij echter ernstig rekening te houden met een wijziging van de regelgeving van 9 maart 2009, bekend onder nr 5546834/08/DJI. Hierbij wordt de
p.i. Esserheem aangewezen als bijzondere opvang voor strafrechtelijke vreemdelingen die na de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Gelet op zijn huidige status is een overplaatsing dan ook niet aan de
orde.

4. De beoordeling
Het beroep van klager ziet op de beslissing om klager niet over te plaatsen naar De Schie of een andere inrichting in de regio Rotterdam. Klager heeft als reden aangevoerd dat zijn vrouw en zoon hem in de regio Rotterdam makkelijker kunnen bezoeken
aangezien zij geen auto hebben. Ook stelt hij dat zowel zijn vrouw als zoon psychische hulp krijgen. Klager heeft een verklaring van de huisarts van zijn vrouw overgelegd. Hieruit blijkt niet dat zij niet in staat is om klager te bezoeken. Uit de door
de selectiefunctionaris overgelegde stukken blijkt dat klager niet verstoken is van bezoek. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 6 mei 2009

secretaris voorzitter

Naar boven