Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2870/TA, 6 april 2009, beroep
Uitspraakdatum:06-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2870/TA

betreft: [klager] datum: 6 april 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 november 2008 van de beklagcommissie bij FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 februari 2009, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Overijssel, locatie Zwolle, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], psychiater en hoofd behandeling, en [...],
juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het gebrek aan voldoende ventilatie en frisse lucht in de kamers.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Al enige tijd wordt geklaagd over slecht of niet werkende luchtcirculatie in de inrichting. Er wordt geen verse lucht van buiten aangezogen. Verder is de schacht
tussen de kamers niet dichtgemaakt. Alleen bij brand wordt een klep gesloten waardoor de kamer wordt afgesloten. Zolang er geen brand is, staat deze klep dus open en worden luchtjes en rook van de kamers verspreid over de andere kamers. Ook de lucht
van
de keuken is in de kamers te ruiken. De luchtventilatie is een gesloten circuit. Alle zich in een kamer bevindende ‘bedorven lucht’ wordt via een filter uiteindelijk weer verspreid over de kamers. Ook personeelsleden hebben geklaagd over de gebrekkige
ventilatie. Op 7 november 2008 heeft een bedrijf de ventilatie gecontroleerd, maar daarbij zijn geen metingen verricht. De ventilatie heeft zelfs drie maanden niet aangestaan. Verder zijn de werkzaamheden aan de branddeuren door de brandweer
stilgelegd.
De oplossing is eenvoudig, namelijk het herstellen van de oude situatie door het verwijderen van het extra filter op de ventilator.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De klachten van klager zijn voornamelijk gebaseerd op de periode van na de zitting van de beklagcommissie. Klager had zijn
klachten in zoverre eerst aan de beklagcommissie dienen voor te leggen. Er zijn meerdere klachten binnengekomen over de ventilatie na werkzaamheden die in de inrichting zijn verricht om de brandveiligheid te vergroten. Op 7 november 2008 zijn door een
bedrijf controles uitgevoerd. Op 18 november nogmaals, waarbij ook metingen zijn verricht. Er is nog geen rapport uitgebracht. De klachten zijn serieus genomen en er wordt wat aan gedaan. Het is een complex probleem waarvan de oplossing enige tijd
vergt.

3. De beoordeling
Vast is komen te staan dat na werkzaamheden in de inrichting ter vergroting van de brandveiligheid, klachten zijn ontstaan over de luchtventilatie. Klager stelt dat de luchtjes van de kamers en de keuken op de kamers van de verpleegden zijn te ruiken.
Gebleken is dat het hoofd van de inrichting dit probleem onderkent. Er is onderzoek verricht naar de oorzaak van de klachten en de inrichting is nog in afwachting van een rapport over verrichte metingen. Alhoewel de beroepscommissie klager kan volgen
in
zijn stelling dat verpleegden belang hebben bij een goed werkend ventilatiesysteem, leidt het vorenstaande niet tot de conclusie dat het hoofd van de inrichting een op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. Het hoofd van de inrichting heeft stappen
ondernomen om de oorzaak van de klachten te achterhalen en deze te verhelpen. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan – voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de
beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en prof. dr. F. Koenraadt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 6 april 2009

secretaris voorzitter

Naar boven