Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0752/GV, 2 april 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/752/GV

betreft: [klager] datum: 2 april 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 maart 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof wederom afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft gemotiveerd beroep ingesteld tegen bovenvermelde beslissing, onder meer inhoudende dat de selectiefunctionaris de uitspraak van de beroepscommissie nummer 09/247/GV van 9 maart 2009 heeft genegeerd.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Wederom is een verzoek om algemeen verlof afgewezen op basis van informatie van de inrichting. Na bestudering van de verlofaanvraag wordt geconcludeerd, ook vanwege het korte strafrestant, om klager alsnog een algemeen verlof te verlenen. Alvorens een
beschikking kan worden opgemaakt, dient een actueel selectieadvies te worden uitgebracht. Zodra deze beschikking gereed is, wordt deze toegezonden. Geadviseerd wordt om het beroep gegrond te verklaren.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier maanden. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van een dag te ondergaan. Klager zal op of omstreeks 1 mei 2009 in vrijheid worden gesteld.

Gelet op de eerdere uitspraak van de beroepscommissie van beroepscommissie nummer 09/247/GV van 9 maart 2009 en de eensluidende standpunten van klager en de selectiefunctionaris dient klagers beroep gegrond te worden verklaard. De beroepscommissie zal
de beslissing van de Staatssecretaris vernietigen en de Staatssecretaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen binnen een week na ontvangst van de uitspraak. Dit in verband met de nabije datum van invrijheidstelling van klager. Zij ziet geen reden om
aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van een week na ontvangst van deze uitspraak.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 2 april 2009

secretaris voorzitter

Naar boven