Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0151/GB, 30 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:30-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/151/GB

Betreft: [klager] datum: 30 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.A. van der Weerd, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 december 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de Individuele Begeleidingsafdeling (i.b.a.) gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 april 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Lelystad. Op 19 december 2008 is hij overgeplaatst naar de Individuele Begeleidingsafdeling (i.b.a.) van de gevangenis Zuyderbos.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager stelt dat de uitkomsten van de gedragsdeskundige niet juist zijn. De selectiefunctionaris verwijst naar rapportage waar klager niet over beschikt. De selectiefunctionaris geeft niet aan op basis van welke punten uit die rapportage blijkt waarom
hij op de i.b.a. geplaatst moet worden. De selectiefunctionaris geeft niet aan welke gedragsinterventies nodig worden geacht. Klager stelt op een afdeling te verblijven waar hij niet behoort en met mensen met wie hij niet kan communiceren. Klager heeft
een oorlogsverleden, is niet psychisch gestoord en vraagt enkel om de juiste medicatie. Klager is akkoord gegaan met de overplaatsing naar de gevangenis Zuyderbos en ervaart deze plaatsing ook als positief nu deze inrichting dichter bij zijn familie is
gelegen. Met zijn plaatsing op de i.b.a. gaat hij niet akkoord. Het sociale contact met medegedetineerden maakt zijn detentieperiode draaglijk. Het afzonderen op een afdeling waar individuen zijn geplaatst met vaak zwaar psychische problemen,
verslavingsgerelateerde of seksueel gerelateerde problemen is voor klagers psychische gesteldheid niet bevorderlijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 18 december 2008 geselecteerd voor de i.b.a. van de gevangenis Zuyderbos naar aanleiding van een selectievoorstel van de gevangenis Lelystad. In dit voorstel wordt aangegeven dat klager een gedetineerde is die bijzondere zorg nodig heeft.
Volgens de gedragsdeskundigen zijn gedragsinterventies gewenst en zullen deze klachtverminderend werken. De selectiefunctionaris heeft dit advies overgenomen en heeft klager geselecteerd voor de i.b.a. van de gevangenis Zuyderbos. Voor deze i.b.a. is
gekozen omdat klager te kennen had gegeven dat hij graag naar de gevangenis Zuyderbos wilde gaan. Na selectie gaf klager aan het niet eens te zijn met het besluit omdat hij zich geen kandidaat acht voor de i.b.a. De selectiefunctionaris acht klager wel
een kandidaat voor de i.b.a. en gaat daarbij af op de aangeleverde gedragsrapportage van een NIFP-psychiater en het psychisch medisch overleg (p.m.o.) van de gevangenis Lelystad. Klager stelt weliswaar beheersmatig geen problemen te hebben maar heeft
duidelijk zorg en begeleiding nodig.

4. De beoordeling
4.1. De i.b.a.- gevangenis Zuyderbos is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau en een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 15 van de Regeling selectie, plaatsing en
overplaatsing van gedetineerden.

4.2. Klager is geselecteerd voor de i.b.a. gevangenis Zuyderbos. In artikel 15 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden is bepaald dat in de i.b.a. gedetineerden kunnen worden geplaatst die vanwege een psychiatrische
stoornis, een persoonlijkheidsstoornis dan wel psychosociale problematiek extra begeleiding behoeven en zich niet kunnen handhaven in een reguliere inrichting of afdeling. Uit het door de selectiefunctionaris aangeleverde selectieadvies blijkt dat
klager last heeft van een posttraumatische stressstoornis als gevolg van een oorlogstrauma. Klager heeft veel last van lichamelijke klachten waar hij medicatie voor krijgt. Hij wil vaak zijn lichamelijke klachten bespreken terwijl hem is aangegeven dat
er ten aanzien van zijn klachten niets meer voor hem gedaan kan worden. Klager meldt zich vaak ziek voor de arbeid. In de gevangenis Lelystad hebben er gedragsinterventies plaatsgevonden die mislukt zijn. De p.i.w-ers komen niet meer aan hun werk toe
door de aandacht die klager opeist. Klager heeft extra begeleiding en zorg nodig. Gelet op het vorenstaande en gelet op het feit dat klager heeft ingestemd met het advies van de inrichting in verband met zijn plaatsing, kan de op de onder 3.2 genoemde
gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 30 maart 2009

secretaris voorzitter

Naar boven