Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0376/GB, 30 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:30-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/376/GB

Betreft: [klager] datum: 30 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 februari 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 augustus 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) locatie Noord te Den Haag. Op 23 januari 2009 is hij geplaatst in paviljoen A van de locatie Westlinge.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Naar aanleiding van een positieve uitslag van een urinecontrole op 6 oktober 2008 is klager geselecteerd voor de p.i. Alphen aan den Rijn. Klager stond toen bijna twee maanden op de wachtlijst om overgeplaatst te worden. Tweemaal moest hij inpakken
omdat hij de volgende dag overgeplaatst zou worden en beide keren is het niet doorgegaan. Klager zou liever naar de p.i. Alphen aan den Rijn zijn gegaan, daar had hij vaker bezoek gekregen. Klagers laatste urinecontrole was negatief en hij volgde het
dagprogramma. Klager stelt niet van artikel 20 lid 2 af te komen omdat zijn voorlopige einddatum eind mei is. Hij kan ook geen verlof krijgen door een urinecontrole die vier maanden geleden is afgenomen. Dit terwijl hij recht heeft op het indienen van
een verlofaanvraag na drie maanden na het afnemen van de positieve urinecontrole of een aanvraag voor een b.b.i. met verlof. Klager wil graag overgeplaatst worden naar de p.i. Alphen aan den Rijn of Zoetermeer. Hij wil graag om de zes weken verlof
krijgen en naar een gevangenis dichtbij huis. Dan heeft hij wekelijks bezoek en ziet hij zijn familie vaker.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in de p.i. Scheveningen van waaruit hij voorgesteld werd voor selectie. Klager wordt omschreven als iemand met stemmingswisselingen. Het bewakend personeel vindt klager over het algemeen brutaal en onbeschoft. Klager is lui en ligt
veelal op bed. Tijdens het selectiegesprek dat de BSD met klager voerde, was klager dwingend en eisend. Hij was behoorlijk onbeschoft tegen de b.s.d.-medewerker. Op 6 oktober 2008 scoorde klager positief op het gebruik van softdrugs. Op basis van dat
selectieadvies heeft de selectiefunctionaris klager geselecteerd voor de inrichting van zijn voorkeur namelijk p.i. Alphen aan den Rijn. De wachttijd van deze inrichting is erg lang. Klager heeft tweemaal klaar gestaan om naar de p.i. De Geniepoort te
worden verplaatst, maar om verschillende redenen ging dat niet door. Als een soort compensatie heeft de selectiefunctionaris besloten klager voor de b.b.i.+ in Westlinge te selecteren, onder voorwaarde dat klager het personeel normaal te woord staat en
deelneemt aan het arbeidsproces. Wanneer klagers gedrag naar behoren is en hij niet scoort op het gebruik van softdrugs kan hij voorgesteld worden voor plaatsing in de b.b.i.

4. De beoordeling
4.1. Paviljoen A van de locatie Westlinge is een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Naar aanleiding van het door het h.v.b. locatie Noord te Den Haag opgemaakte selectieadvies is klager geselecteerd voor de gevangenis Alphen aan den Rijn. Deze gevangenis had ook de voorkeur van klager. Klager is tweemaal in de veronderstelling
geweest dat hij in Alphen aan den Rijn geplaatst zou worden. De redenen waarom dat niet is doorgegaan zijn niet bekend geworden. De selectiefunctionaris heeft klager, ter compensatie voor het niet doorgaan van de plaatsing in Alphen aan den Rijn,
geselecteerd voor de locatie Westlinge. Klager wil niet naar Westlinge maar naar Alphen aan den Rijn omdat dat beter te bereiken is voor zijn bezoek, nu die inrichting in zijn woonomgeving ligt. Nu de verplaatsing naar die inrichting tweemaal
gerealiseerd leek te kunnen worden, is niet zonder meer begrijpelijk waarom met een beroep op de lengte van de wachtlijst van verdere pogingen tot plaatsing in die inrichting is afgezien. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De
selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 30 maart 2009

secretaris voorzitter

Naar boven