Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3179/GA, 27 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:27-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/3179/GA

betreft: [klager] datum: 27 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 oktober 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis Veenhuizen, waarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een wijziging van de loonregeling bij voormelde gevangenis, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. De beklagcommissie heeft geen rekening gehouden met de European Prison Rules.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. De directeur kan zich vinden in de uitspraak van de beklagcommissie. De directeur heeft klager te kennen gegeven dat hij geen nabetaling ten gevolge van de uitspraak van de beklagcommissie krijgt, omdat
hem abusievelijk teveel loon is uitgekeerd over de periode waarop de gegrondverklaring van de beklagcommissie ziet. Het daarbij teveel betaalde wordt door de directeur niet teruggevorderd.

3. De beoordeling
De beklagcommissie heeft in zijn uitspraak bepaald dat de directeur – naar aanleiding van de gegrondverklaring van het beklag – over de periode van 1 juni 2008 tot 28 juli 2008 alsnog een nabetaling van de toeslag van € 0,22 per gewerkt uur dient te
voldoen en dat de directeur daarom de door hem voorgestelde tegemoetkoming van een telefoonkaart van € 10,= niet gestand hoeft te doen. Op grond van deze uitspraak kan worden geconcludeerd dat de gevolgen van de bestreden beslissing van de directeur,
voor zover het daartegen gerichte beklag gegrond is verklaard, ongedaan gemaakt zijn. Om die reden kan de beroepscommissie zich verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 maart 2009

secretaris voorzitter

Naar boven