Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0435/GB, 20 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:20-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/435/GB

Betreft: [klager] datum: 20 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 februari 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Dordtse Poorten ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 2 april 2008 gedetineerd. Hij verbleef (onder meer) in het (thans zo genoemde) huis van bewaring (h.v.b.) De IJssel te Krimpen aan den IJssel. Op 3 februari 2009 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Dordtse Poorten, waar
een
regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft tijdens zijn verblijf in het h.v.b. tegenover de inrichtingspsycholoog aangegeven dat hij gehoord had dat een aantal medegedetineerden een personeelslid later wel eens zou opzoeken omdat zij een hekel aan dat personeelslid hadden. De
psycholoog heeft de inhoud van dat gesprek doorgegeven aan het afdelingshoofd. Desgevraagd heeft klager tegenover het afdelingshoofd aangegeven dat dit verhaal niet van hem afkomstig was. Desondanks is aan verzoeker naar aanleiding van dit verhaal een
disciplinaire straf opgelegd, omdat het afdelingshoofd van mening was dat klager dit verhaal in de wereld had gebracht. Klager is vervolgens kort na ommekomst van de disciplinaire straf overgeplaatst naar Dordrecht. Als reden voor die overplaatsing
werd
gegeven dat klager diverse bedreigingen in de richting van het personeel had geuit. Dit wordt door klager pertinent ontkend.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 29 januari 2009 geselecteerd voor de gevangenis van de locatie Dordtse Poorten. Reden voor die selectie was het selectievoorstel van de directeur van het h.v.b. De IJssel, waarin was aangegeven dat klager inmiddels een fictieve einddatum
heeft en dus geselecteerd kan worden voor plaatsing in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. In het selectievoorstel werd daarnaast aangegeven dat klager met spoed in een andere inrichting geplaatst zou moeten worden in verband met
een
verstoring van de verstandhouding tussen klager en een personeelslid. De selectiefunctionaris heeft, omdat klager in Dordrecht op korte termijn geplaatst kon worden, ervoor gekozen klager in de gevangenis te Dordrecht te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Dordtse Poorten is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Vast kan worden gesteld dat klager, nu hij in eerste aanleg is veroordeeld, in aanmerking komt voor plaatsing in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. Daarnaast wordt uit het selectieadvies voldoende aannemelijk dat er sprake
is van zodanig verstoorde verhoudingen tussen klager en het inrichtingspersoneel, dat de directeur van het h.v.b. De IJssel om die reden mocht verzoeken om een spoedige overplaatsing van klager naar een andere inrichting. De selectiefunctionaris mocht
aan dat verzoek gevolg geven en heeft klager vervolgens geselecteerd voor plaatsing in een gevangenis waar op zeer korte termijn plaats was en welke gevangenis is gelegen in de regio van klagers herkomst. Het beroep zal daarom ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 maart 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven