Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0074/GB, 19 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:19-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/74/GB

Betreft: [klager] datum: 19 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 januari 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. P.M. Breukink, op 6 maart 2009 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem als passant over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Karelskamp te Almelo ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 oktober 1996 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Niendure te Almelo. Op 25 november 2008 is hij als passant overgeplaatst naar het h.v.b. De Karelskamp, waar een regime van beperkte
gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil dat de zaak met spoed wordt behandeld. Klager moet de huur van de woning betalen. Klagers zus is een dramaqueen. Zij is niet bereid in deze procedure voor hem te getuigen. Sinds 24 november 2008 is er geen enkel contact meer met haar
geweest.
Klager is niet meer gewend om met vrouwen om te gaan. Hij is niet boos op zijn zus. De man van de zus ontving klager in huis. Nog voordat zijn zus wakker werd, was klager weer vertrokken. Klager heeft alle weekenden steeds in de woning van zijn zus
doorgebracht. Er is nooit sprake geweest van een studentenflat in Enschede.
Toen klager de laatste keer met verlof ging (op vrijdag), had het een en ander gecontroleerd kunnen worden. Maandagavond werd klager pas geconfronteerd met de informatie dat hij niet zou overnachten op het opgegeven verlofadres. Klagers vriendin zei
dat
klager het contact met zijn zus moest verbreken.
Klager heeft de problemen met zijn zus besproken met de reclassering (de heer [...]). Op aanraden van de reclassering heeft klager een eigen woning gezocht. Die gehuurde woning in Winterswijk staat klager op dit moment nog steeds ter beschikking.
Klager
is sinds februari 2007 op eigen initiatief bezig met detentiefasering. Hij is vrijwillig naar het PSC gegaan. Van de detentiefasering (onder meer in de vorm van het volgen van onderwijs en therapie) komt nu helemaal niets terecht. In het h.v.b. kan hij
nauwelijks bellen. De partner van klager heeft wel schriftelijke verklaringen afgelegd. Deze worden ter zitting verstrekt en in het dossier gevoegd.
De raadsvrouw, mr. P.M. Breukink, deelt mee dat zij vanwege het spoedeisend belang de zaak heeft overgenomen van mr. J. Serrarens. Inhoudelijk wordt verwezen naar de gemotiveerde pleitnotities van klager met diverse rapportages. De beklagcommissie
heeft
het beklag op formele gronden gegrond verklaard. Inhoudelijk is het ook niet juist gegaan. De informatie van de zus was op vrijdag al bekend en toch mocht klager met verlof gaan. Het contact met zijn zus verloopt niet soepel, met name vanwege haar
geloofsovertuiging. Het KPO is positief over klagers reïntegratie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Vanaf het moment dat klager in de z.b.b.i. Niendure werd geplaatst, was hij manipulatief en intrigerend actief. Klager kwam steeds vaker negatief in beeld, als gevolg waarvan meldingen zijn gemaakt en disciplinaire straffen zijn opgelegd. Gaandeweg
bleek klager steeds moeilijker te handhaven. Ook ontstonden er problemen omtrent het opgegeven verlofadres voor regimesgebonden verloven. Als verlofadres gold het adres van klagers zus. Op 21 november 2008 informeerde de reclassering dat er ernstige
vermoedens waren dat klager de regimesgebonden verloven vanaf 24 tot 26 oktober 2008 niet meer doorbracht op het opgegeven verlofadres. Dit is door de zus van klager telefonisch bevestigd aan de mentor van klager. Klager deelde hierop mee dat hij
toestemming had van de reclassering om het verlof door te brengen in een studentenflat in Enschede. De reclasseringswerker heeft dit niet bevestigd. Inhoudelijk wordt hiervoor verwezen naar de mededeling van de groepswerker. In een e-mailbericht van
het
hoofd van het b.s.d. wordt bevestigd dat klager vanaf 24 november 2008 niet heeft verbleven op het opgegeven verlofadres. Klager heeft niet ontkend het verlof elders door te brengen en deelde mee dat hiervoor toestemming was van de reclassering. De
reclassering bevestigt dit niet. Ook uit informatie van de inrichting volgt dat klager niet op het verlofadres heeft verbleven. Klager was geplaatst in een zogenaamd gestapeld traject (z.b.b.i./p.p.). Bij de goedkeuring voor deelname aan het p.p. gold
het verlofadres van klagers zus. Bij een wijziging dient opnieuw toestemming verleend te worden voor deelname aan het p.p.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 2 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, komen voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico
vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,= hebben openstaan, een
strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.
In de toelichting op dit artikel (Staatcourant 2000,176) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator
bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof,
strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.2. Klager is als passant overgeplaatst naar het h.v.b. De Karelskamp.
De reclassering laat in het faxbericht van 24 november 2008 weten dat klager al enige tijd niet woont op het adres van zijn zus, terwijl klager hierop meegedeeld zou hebben dat hij in Enschede heeft verbleven. In de verklaring van de partner van klager
van 3 maart 2009 is geen melding gedaan over het verblijfadres waar klager heeft verbleven tijdens de regimesgebonden verloven na oktober 2008. Klager verklaart dat hij de weekenden steeds in de woning van zijn zus doorgebracht heeft. De
beroepscommissie acht het niet waarschijnlijk dat klager alle regimesgebonden verloven op het adres van zijn zus heeft doorgebracht. Daarbij volgt uit de inrichtingsrapportage van 25 november 2008 dat klager sinds zijn plaatsing in de z.b.b.i. Niendure
diverse disciplinaire straffen opgelegd heeft gekregen. Gezien het vorenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, oordeelt de beroepscommissie dat de beslissing om klager vooralsnog over te plaatsen naar het h.v.b. De Karelskamp, bij afweging
van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. De beroepscommissie beslist dan ook als volgt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 19 maart 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven