Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0206/GB, 10 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:10-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/206/GB

Betreft: [klager] datum: 10 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 januari 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 december 2008 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Tilburg.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers moeder is te oud om van Rotterdam naar Tilburg te reizen. Zijn moeder heeft een AOW-uitkering en is niet in staat om de reis te betalen. Klager heeft hernia en stelt dat hij geen doktersverklaring kan regelen omdat hij niet verzekerd is. Klager
stelt voorts dat de medische dienst in de inrichting wel weet dat hij hernia heeft, maar deze wil geen geen doktersverklaring afgeven. Klager werkt bijna nergens aan in Tilburg, omdat hij zijn familie mist. Hij voelt zich depressief en wil zijn moeder
graag zien.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen, omdat hij gedetineerd is voor het arrondissementsparket Breda en zodoende in een h.v.b. in de omgeving van het parket van insluiting verblijft. In een enkel geval wordt van dit standpunt afgeweken.
Hiertoe
is echter een onderbouwing van een (medisch) deskundige nodig. Een medische verklaring van klager zelf is niet nodig. Een medische verklaring van de moeder van klager waaruit blijkt dat zij niet op bezoek kan komen is wel van belang. De
selectiefunctionaris ontkent niet dat het voor klagers moeder lastig is om klager te bezoeken in Tilburg. Voor de selectiefunctionaris weegt het feit dat een gedetineerde zo dicht mogelijk bij het parket van insluiting dient te worden ingesloten
zwaarder.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het is beleid om gedetineerden zoveel mogelijk
binnen het arrondissement van insluiting te plaatsen omwille van beschikbaarheid voor de rechtsgang en de transportkosten. Klager is ingesloten voor het parket Breda. In beginsel is de capaciteit van de inrichtingen in Breda en omgeving bestemd voor
gedetineerden die gehecht zijn voor het arrondissementsparket Breda. Slechts in bijzondere gevallen wordt een uitzondering gemaakt. Er dient dan sprake te zijn van een voldoende sociale en/of medische indicatie, onderbouwd door verklaringen van een
deskundige. Nu klager ingesloten is voor het parket Breda en hij onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt hoe lastig het is voor zijn moeder om te reizen, zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 10 maart 2009

secretaris voorzitter

Naar boven