Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0286/GB, 9 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:09-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/286/GB

Betreft: [klager] datum: 9 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Y. Quint, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 januari 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem niet te selecteren voor een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 februari 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Maashegge te Overloon.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing kennelijk gestoeld op de veronderstelling dat klagers functioneren te wensen overlaat en dat klager zich moeilijk aan de afspraken houdt. Deze motivering kan de ongegrondverklaring niet dragen nu
het
een en ander verband houdt met de moeilijke thuissituatie van klager. Dit wordt ook ondersteund door verschillende hulpverleners. Deze omstandigheid is onvoldoende betrokken in de bestreden beslissing. Voorts is onvoldoende gemotiveerd waarom klager in
een z.b.b.i. niet zou kunnen functioneren, buiten de ongemotiveerde stelling dat klager zich moeilijk aan de afspraken kan houden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager moest voortdurend gecorrigeerd worden op de verblijfsafdeling, bij de sport en op de arbeid. In de rapportage staat dat klager geen hoogvlieger is en dat een aantal gesprekken heeft plaatsgevonden om hem in het gareel te krijgen. Klager is
daarna
wat beter gaan functioneren, maar het gaat om aangepast gedrag. Een plaatsing in een z.b.b.i. betekent veel vrijheden en weinig controle. Dat vereist de nodige zelfstandigheid van en vertrouwen in klager. Op grond van de rapportage is er onvoldoende
vertrouwen in een goed verloop.

4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. Maashegge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Op grond van artikel 2 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Staatscourant 2000,176), komen voor plaatsing in een z.b.b.i. in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico
vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,= hebben openstaan, een
strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.
In de toelichting op dit artikel staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling
daarvan
is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking),
alsmede
of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de
gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.4. De advisering die aan de beslissing van de selectiefunctionaris is voorafgegaan, geeft grond aan de gegeven beslissing. Echter, daar staat het volgende tegenover. Uit het selectieadvies van 9 december 2008 volgt dat de reclassering en de
directeur van de b.b.i. Maashegge positief adviseren ten aanzien van klagers detentiefasering die 24 juli 2009 als einddatum kent. Tevens is in overleg met Terugdringen Recidive afgesproken dat klager kan doorfaseren naar een z.b.b.i. Nu in de
bestreden
beslissing geen sprake is van een afweging tussen beide opvattingen, is deze beslissing onvoldoende gemotiveerd. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen
met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 9 maart 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven