Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2756/GB, 27 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:27-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2756/GB

Betreft: [klager] datum: 27 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.E.J.P.M. Rutten, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 oktober 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis De Geerhorst te Sittard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 14 augustus 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring
(h.v.b.) Roermond. Op 3 september 2008 is hij overgeplaatst naar de gevangenis De Geerhorst te Sittard, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager voldoet aan alle voorwaarden voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.). Vanuit de b.b.i. wil klager zijn rijbewijs halen. Hij heeft verder een gehandicapt kind
met wie hij een omgangsregeling heeft. Op 3 december 2007 had klager zich dienen te melden in de b.b.i. Maashegge te Overloon. Kennelijk voldeed klager toen wel aan de voorwaarden voor plaatsing in een b.b.i. De plaatsing is uiteindelijk niet
doorgegaan
vanwege de schorsende werking van een ingediend gratieverzoek. In de beslissing op het bezwaarschrift wordt ten onrechte verondersteld, dat klager bezwaar heeft gemaakt tegen een afwijzing van zijn verzoek tot plaatsing in een zeer beperkt beveiligde
inrichting (z.b.b.i.). Klager heeft verzocht om geselecteerd te worden voor een b.b.i. De in de bestreden beslissing naar voren gebrachte argumenten zijn derhalve niet relevant.
De selectiefunctionaris verwijst verder naar de ontvluchtingen van klager. Klager meent dat de selectiefunctionaris hem dit ten onrechte tegenwerpt. Klager is nooit uit een penitentiaire inrichting ontvlucht. DJI beschouwt hem niet als
vluchtgevaarlijk.
De BSD heeft ook mondeling medegedeeld dat tijdens de lopende detentie van klager geen sprake is geweest van ontvluchtingen. In een eerdere detentie in 2005 zou sprake zijn geweest van ‘zachte ontvluchtingen’. Daarmee wordt volgens het BSD gedoeld op
het niet of niet tijdig terugkeren van een verlof, het zich niet melden na een oproep dan wel het zich onttrekken aan toezicht tijdens verblijf buiten de inrichting. Klager kan zich niet herinneren dat zich dergelijke incidenten hebben voorgedaan. Voor
zover de incidenten zich al hebben voorgedaan, dan nog zijn deze van zo lang geleden dat op basis daarvan niet kan worden geconcludeerd dat klager vluchtgevaarlijk is.
Klager neemt zich voor nooit meer met politie en justitie in aanraking te komen. Hij wil samen met zijn gehandicapt kind een nieuwe toekomst opbouwen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager wil graag geplaatst worden in een z.b.b.i. Dit verzoek is afgewezen omdat klager tweemaal is ontvlucht. Uiteindelijk is klager opgepakt en ingesloten als
arrestant. Daarbij heeft klager dusdanig hoge boetes dat hij niet geplaatst kan worden in een z.b.b.i.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis De Geerhorst is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. In het selectieadvies van 19 augustus 2008 van de directeur van het h.v.b. Roermond wordt geadviseerd klager te selecteren voor een normaal beveiligde inrichting. De selectiefunctionaris heeft daarop in zijn beslissing van 1 september 2008
klager geselecteerd voor de gevangenis De Geerhorst en daarbij tevens aangegeven dat klager geen geschikte kandidaat is voor plaatsing in een b.b.i. gelet op de ontvluchtingen en dat hij niet kan worden geplaatst in de p.i. Roermond gelet op de lengte
van de wachtlijst. In zijn bezwaarschrift van 1 september 2008 stelt klager onder meer dat hij wil worden geplaatst in de ‘poi’ te Overloon, thans genoemd de z.b.b.i. Maashegge te Overloon. In zijn beslissing op het bezwaarschrift van 14 oktober 2008
gaat de selectiefunctionaris hier vanuit en stelt dat klager niet in aanmerking komt voor een z.b.b.i. In zijn beroepschrift stelt klager vervolgens dat hij nimmer heeft verzocht om plaatsing in een z.b.b.i. maar in een b.b.i. wil worden geplaatst. De
bezwaren van klager richten zich – kort gezegd - tegen de onvolkomen motivering van de bestreden beslissing.

De beroepscommissie is van oordeel dat aan de bestreden beslissing een motiveringsgebrek kleeft. Een ontvluchting vormt gelet op artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, een contra-indicatie voor plaatsing van
een gedetineerde in b.b.i. Door de selectiefunctionaris is echter onvoldoende gemotiveerd waarom de gestelde ontvluchtingen tijdens klagers vorige detentie, ook thans nog vrees voor een ontvluchting opleveren. De selectiefunctionaris laat klagers
stelling dat het om ‘zachte ontvluchtingen’ gaat onweersproken. Het beroep is derhalve gegrond en de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze
uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 27 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven