Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3382/GB, 27 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:27-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/3382/GB

Betreft: [klager] datum: 27 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Boersma, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 december 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De Schie (voorheen gevangenis/ISD Rotterdam) te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 21 augustus 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de gevangenis De Schie in Rotterdam. Hij kan zich niet verenigen met de redenen voor de afwijzing van dat verzoek. Anders dan door de selectiefunctionaris wordt gesteld, ontvangt klager niet wekelijks bezoek
van zijn moeder, die in december 2008 is bevallen. Voorafgaand aan de bevalling heeft klagers moeder hem een aantal keren bezocht in Krimpen aan de IJssel. Zij is thans niet in staat klager aldaar te bezoeken. Klager wil daarom graag worden
overgeplaatst, zodat hij dichter bij zijn familie verblijft, die hem dan kan bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verblijft sinds 22 augustus 2008 in de gevangenis De IJssel. De omstandigheid dat zijn moeder bevallen is, is geen reden om hem voor de gevangenis De Schie te selecteren. De afstand tussen beide gevangenissen bedraagt minder dan 20 kilometer en
dat wordt geen onredelijke reisafstand gevonden. Klager heeft in de maand januari 2009 verschillende malen bezoek ontvangen en blijkens het selectieadvies ontving klager tot medio december wekelijks bezoek. De selectiefunctionaris ziet daarom geen
gronden voor het alsnog overplaatsen van klager

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen door en namens klager naar voren is gebracht met betrekking tot problemen voor zijn moeder, in verband met de bevalling, om hem te kunnen bezoeken kan dit oordeel niet anders maken, nu inherent aan detentie is dat er voor het bezoek enig
ongemak
ontstaat. De beroepscommissie heeft daarbij tevens meegewogen dat de afstand tussen de woonplaats van klagers moeder en Krimpen aan den IJssel relatief gering is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 februari 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven