Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2612/GB, 26 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:26-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2612/GB

Betreft: [klager] datum: 26 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.O. den Otter, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 oktober 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman, op 2 februari 2009 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis voor beperkt gemeenschapsgeschikten De Schie te Rotterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 januari 2008 gedetineerd. Hij verbleef in unit 2 van de gevangenis Lelystad. Ten tijde van een afzonderingsmaatregel verbleef klager op de landelijke afzonderingsafdeling te Vught. Van daaruit is hij op 2 september 2008
overgeplaatst
naar de gevangenis voor beperkt gemeenschapsgeschikten De Schie, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Er staan allerlei onwaarheden in de rapportages. Klager vraagt zich af wie de informatie toetst. Klager is al gestraft voor hetgeen in het verleden is gebeurd. De informatie over drugs- en wapenhandel, incasso’s en afpersingen vraagt om een onderzoek.
Klager heeft na zes maanden nog geen politie gesproken. Klager heeft thans ook meerdere beklagen ingediend. De raadsman heeft het beroep toegelicht volgens schriftelijke notities.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Van het Gedetineerden recherche informatiepunt (Grip) is vernomen dat klager een ontvluchting aan het voorbereiden was, waarbij gebruik zou worden gemaakt van geweld. Er is sprake van een betrouwbare bron en de informatie is getoetst door de Officier
van Justitie van het Landelijk Parket. Daarnaast is klager bekend met gewelddadige ontvluchtingen, onder andere door middel van gijzeling.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis voor beperkt gemeenschapsgeschikten De Schie is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die tot een gevangenisstraf is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele gemeenschap, tenzij hiervoor op grond van de persoonlijkheid en/of het gedrag van de betrokkene gewichtige
contra-indicaties bestaan.
Bij de stukken bevindt zich een rapport van het Grip van 14 augustus 2008. Gezien de inhoud van dat rapport is de beroepscommissie van oordeel dat de selectiefunctionaris de omtrent klagers gedrag verstrekte gegevens in redelijkheid heeft kunnen
aanmerken als een contra-indicatie in bovenbedoelde zin. Derhalve oordeelt de beroepscommissie dat de beslissing klager over te plaatsen naar een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.
De beroepscommissie zal het beroep dan ook ongegrond verklaren.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 26 februari 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven