Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0108/GB, 5 maart 2009, beroep
Uitspraakdatum:05-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/108/GB

Betreft: [klager] datum: 5 maart 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 januari 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een gevangenis te Zutphen, Nieuwegein of Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 september 2006 gedetineerd. Hij verbleef in de penitentiaire inrichtingen Vught. Op 21 oktober 2008 is hij overgeplaatst naar de PI Tilburg, gevangenis met een regime van algehele gemeenschap (hierna: gevangenis Tilburg).

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag overgeplaatst worden naar een gevangenis te Zutphen of Nieuwegein. Het leven in de gevangenis Tilburg is niet humaan. Klager ondergaat een lange gevangenisstraf en daar is gevangenis Tilburg niet geschikt voor. Als hij in Tilburg
gedetineerd blijft, zal hij zijn gezin verliezen. Het is een startende gevangenis die nog functioneert als huis van bewaring. Van p.i.w.-ers heeft hij vernomen dat het in verband met bezuinigingen nog lang gaat duren voordat ze een echt
gevangenisregime
gaan toepassen zoals de wet bepaalt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft aangegeven dat hij overgeplaatst wilde worden naar een gevangenis te Zutphen in verband met zijn bezoek. Kort na het insturen van het overplaatsingsverzoek bleek dat in Zutphen twee gedetineerden verbleven met wie klager grote problemen
had
en dat klager om die reden daar niet naar toe kon. Zijn tweede voorkeur Nieuwegein was geen optie omdat deze inrichting een erg lange wachtlijst heeft en nauwelijks doorplaatsing. Klager is om een alternatief gevraagd en heeft Veenhuizen opgegeven. Het
verzoek tot overplaatsing naar Veenhuizen is afgewezen omdat Veenhuizen te ver verwijderd is van zijn bezoek, waardoor de problemen voor zijn bezoek alleen nog maar groter worden. De gevangenis Tilburg heeft een normaal gevangenisregime. Dat het
gevangenisregime op grond van bezuinigingen zou zijn uitgesteld of nog niet zou zijn ingevoerd, is tot op heden niet bekend.

4. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat klagers verzoek tot overplaatsing naar een gevangenis te Zutphen door de selectiefunctionaris is afgewezen omdat klager problemen heeft met gedetineerden die daar verblijven. Voorts is klagers verzoek tot overplaatsing
naar Nieuwegein afgewezen in verband met de lange wachtlijst voor die inrichting. Zijn verzoek tot overplaatsing naar Veenhuizen is vervolgens afgewezen omdat klagers bezoek, dat met name de reden vormde voor zijn overplaatsingsverzoek, een nog langere
afstand zal moeten afleggen dan thans het geval is. Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Niet is gebleken dat in de gevangenis Tilburg aan klager geen gevangenisregime zou worden geboden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 5 maart 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven