Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2507/GA, 13 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:13-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2507/GA

betreft: [klager] datum: 13 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 oktober 2008 van de beklagcommissie bij gevangenis De Schie te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 januari 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voormelde gevangenis.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van het beeldscherm van klagers plasma televisie.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft op enig moment een plasma televisie ingevoerd. Bij het bad werd tegen zijn vriendin, die de televisie in de bijbehorende doos afgaf, gezegd dat zij de doos kon meenemen, of dat deze anders zou worden weggegooid. Bij de badmeester heeft
klager de televisie, samen met de badmeester, gecontroleerd. Daarbij is de televisie ook aan geweest, opdat zij samen konden vaststellen dat alles naar behoren functioneerde. De televisie is vervolgens zonder de doos naar de firma [A] gezonden voor
verzegeling. Toen klager de televisie terugkreeg zaten er drie plekken op zijn beeldscherm. Als hij de televisie aan heeft staan zitten er drie hinderlijke zwarte vlekken in het beeld.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Als er apparatuur, zoals de onderhavige televisie, wordt ingevoerd wordt aan de gedetineerde de keuze gelaten de doos mee terug te laten nemen of te laten weggooien. Dit omdat er geen opslagcapaciteit binnen de inrichting is om allerhande grote, lege
verpakkingen te bewaren. Daarbij draagt klager zelf de verantwoordelijkheid voor de spullen die hij in de inrichting invoert. Daarbij heeft klager twee verklaringen getekend waarmee hij de verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan zijn apparatuur
bij verzegeling of het transport van of naar de firma [A] op zich neemt.

3. De beoordeling
Uit de stukken en de tijdens de zitting door klager en de directeur gegeven toelichting is vast komen te staan dat er een nieuwe plasma televisie voor klager is ingevoerd. De televisie is aangeleverd in de originele verpakking. De televisie is
vervolgens (niet meer in de originele verpakking) verzonden naar de firma [A] voor verzegeling. Vervolgens is de televisie weer afgeleverd bij de inrichting en op 8 april 2008 heeft klager de televisie kunnen ophalen bij het bad. Klager heeft voor de
ontvangst van de televisie getekend. Nadat klager heeft geconstateerd dat de televisie was beschadigd, heeft hij dit gemeld aan het afdelingshoofd.
Voorop staat dat een gedetineerde als regel het risico voor schade aan door hem ingevoerde voorwerpen draagt. Bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen dat het risico overgaat op de inrichting. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is naar het
oordeel van de beroepscommissie in het onderhavige geval sprake. Immers, de televisie is door klagers vriendin nieuw aangeboden in de originele verpakking. Door het handelen van de directeur, namelijk het doen verwijderen van de doos van de televisie,
is klager feitelijk niet meer in de gelegenheid gesteld zijn televisie in een zodanige verpakking te brengen dat deze zonder beschadiging naar de firma [A] vervoerd kon worden.
Daarbij komt dat de directeur wist dat deze televisie op zeer korte termijn vervoerd moest worden en het een televisie met een kwetsbaar plasma beeldscherm betreft.
Voor zover de directeur in zijn verweer heeft willen aangeven dat de aansprakelijkheid voor schade vervalt door ondertekening van het verzegelformulier en van de verklaring eigen risico verzegeling apparatuur, gaat de beroepscommissie hieraan voorbij,
nu het doen verwijderen van de doos onder bovenvermelde omstandigheden als onzorgvuldig en onbetamelijk handelen van de directeur dient te worden aangemerkt.

Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de onderhavige beschadiging van de televisie voor rekening van de directeur komt. Het beroep dient derhalve gegrond te worden verklaard. De beroepscommissie zal aan klager een
tegemoetkoming toekennen van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr.dr. H.K. Fernandes Mendes en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 13 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven