Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0084/SGB, 15 januari 2009, schorsing
Uitspraakdatum:15-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/84/SGB

Betreft: [klager] datum: 15 januari 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis De Schie te Rotterdam.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 23 december 2008, tot overplaatsing naar de stadsgevangenis
Rotterdam te Hoogvliet.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het bezwaarschrift d.d. 7 januari 2009, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris d.d. 14 januari 2009 en de telefonische inlichtingen van 15 januari 2009 van het hoofdkantoor
DJI.

1. De standpunten van verzoeker en de selectiefunctionaris
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij naar de gevangenis in Krimpen aan den IJssel, Alphen aan de Rijn of Middelburg wil worden overgeplaatst. Tot zijn grote verbazing is verzoeker geplaatst in de gevangenis te Hoogvliet. Dit komt niet overeen met klagers
voorkeur.

Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris komt naar voren dat verzoeker destijds op eigen verzoek is geplaatst in de gevangenis De Schie te Rotterdam. Verzoeker meent echter dat hij niet in een A+ regime hoort te zitten. Verzoeker is op 27
oktober
2006 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar.
In Nederland zijn er normaal beveiligde inrichtingen met een regime van algehele gemeenschap. Er wordt niet geselecteerd op A+ categorie. Op 23 december 2008 is verzoeker geselecteerd voor de stadsgevangenis te Hoogvliet. Een inrichting met een regime
van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift op 13 januari 2009 ontvangen. Het bezwaarschrift is nog niet behandeld. Verzoeker staat nog op de wachtlijst voor de stadsgevangenis Hoogvliet.
Er is geen reden de beslissing te schorsen.

2. De beoordeling
Aan de voorzitter is gebleken dat verzoeker op 7 januari 2009 een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 23 december 2008. De selectiefunctionaris heeft op dat bezwaar nog niet beslist. In beginsel kan, gelet
op het bepaalde in artikel 73, vierde lid van de Pbw, gelezen in verband met artikel 66, eerste lid van de Pbw, pas schorsing worden verzocht als de selectiefunctionaris het bezwaarschrift ongegrond heeft verklaard en verzoeker tegen die
ongegrondverklaring beroep heeft ingesteld. In alle andere gevallen wordt verzoeker niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek. Dit beginsel lijdt slechts uitzondering in die gevallen waarin de beslissing van de selectiefunctionaris lang op zich laat
wachten of in die gevallen waarin sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Van dit laatste is naar het oordeel van de voorzitter in deze zaak sprake.

De selectiefunctionaris stelt dat de stadsgevangenis te Hoogvliet een gevangenis is met een algeheel regime. In de meest recente bestemmingsaanwijzing van de Minister van Justitie van 11 februari 2008 met nummer 5524625/08/DJI is de inrichting te
Hoogvliet echter aangewezen als een huis van bewaring met een standaardregime van beperkte gemeenschap. Weliswaar is volgens telefonische informatie van het hoofdkantoor DJI binnenkort een wijziging van de bestemmingsaanwijzing te verwachten, waarbij
de
locatie Hoogvliet (tevens) wordt aangewezen als een gevangenis met een algeheel regime, deze wijziging is thans nog niet gerealiseerd. Nu niet is gebleken dat verzoeker voldoet aan één van de in artikel 9, tweede lid, Pbw genoemde criteria voor wie de
huizen van bewaring bestemd zijn - verzoeker is onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar – is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter de beslissing van de selectiefunctionaris in strijd met de wet genomen. Het verzoek zal
derhalve worden toegewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de selectiefunctionaris.

Aldus gegeven door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris op 15 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven