Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1395/GA, 27 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1395/GA

betreft: [klager] datum: 27 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 mei 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet mogen invoeren van een zonnebril met reflecterende glazen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager is het oneens met de uitspraak en wil opnieuw gehoord worden.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts is het betreffende verbod in de huisregels opgenomen omdat het onmogelijk was om gedetineerden die dergelijke brillen droegen ‘recht in de ogen te kijken’. Dit werd door het
personeel als onveilig ervaren en gaf een luguber, intimiderend en sterk anonimiserend beeld. Het dragen van reflecterende zonnebrillen stond het contact met gedetineerden hinderlijk in de weg en was niet goed voor de veiligheid en veiligheidsbeleving
in de inrichting.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende voorgelicht, zal klager niet nader horen en de zaak schriftelijk afdoen.
In artikel 4.5.1.2. van de Huisregels van de gevangenis Veenhuizen staan de toegestane voorwerpen opgesomd. Hier staat onder meer dat het is toegestaan om een niet-reflecterende bril of zonnebril onder de berusting te houden. Dit is een algemene voor
alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel, die niet in strijd is met een hogere regeling, terwijl evenmin is gebleken van een onzorgvuldige toepassing van de regeling. De beroepscommissie oordeelt dat geen sprake is van een
beslissing als bedoeld in art. 60, eerste lid, Pbw. Klager had daarom niet mogen worden ontvangen in zijn beklag.
De beroepscommissie beslist derhalve als volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager niet ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 27 augustus 2008

secretaris voorzitter

Naar boven