Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0999/SGA, 25 april 2008, schorsing
Uitspraakdatum:25-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/999/SGA

Betreft: [klager] datum: 25 april 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M.A.C. van Vuuren, namens

[...], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in de landelijke afzonderingsafdeling (l.a.a.) Nieuw Vosseveld te Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de detentieboot Stockholm van 17 april 2008, inhoudende de verlenging van een eerder op 9 april 2008
opgelegde ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel met veertien dagen, ingaande op 20 april 2008 en eindigend op 4 mei 2008, welke ordemaatregel ten uitvoer wordt gelegd in de l.a.a. voornoemd. Tot de verlenging is besloten
naar
aanleiding van het door verzoeker in de l.a.a. vertoonde gedrag.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het op 22 april 2008 bij de beklagcommissie ingekomen klaagschrift alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 24 april 2008.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Door en namens verzoeker is aangevoerd dat verzoeker zich niet kan vinden in de door de directeur aangevoerde ernstige bezwaren. Uit de bestreden beslissing van de directeur komt niet naar voren waarop deze ernstige bezwaren zijn gebaseerd. Gelet
daarop
dient de verdere tenuitvoerlegging van de afzonderingsmaatregel te worden geschorst.

Namens de directeur is onder meer het volgende naar voren gebracht. Op 6 april 2008 is verzoeker betrokken geweest bij een vechtpartij op de afdeling. Naar aanleiding daarvan is hem een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een strafcel
opgelegd. Bij die vechtpartij waren nog drie andere gedetineerden betrokken. Verzoeker was overigens niet de aanstichter van een en ander en is daarom minder zwaar gestraft dan de overige betrokkenen. Toen is aan de afdeling bevolking opdracht gegeven
deze personen te verspreiden over de verschillende afdelingen van de detentieboot. Op 9 april 2008 is verzoeker constant tegen zij celdeur gaan slaan en schoppen en hij heeft toen met zijn eten gegooid. Ook heeft hij toen personeel beledigd en
bedreigd.
Naar aanleiding van het hiervan opgemaakte verslag is verzoeker een disciplinaire straf van negen dagen opsluiting in een strafcel opgelegd, ingaande op 11 april 2008 en eindigend op 20 april 2008. Die disciplinaire straf is, omdat de tenuitvoerlegging
daarvan in de detentieboot op ernstige bezwaren stuitte, wordt deze met ingang van 11 april 2008 ten uitvoer gelegd in de l.a.a. te Vught. Naar aanleiding van verzoekers gedrag in de l.a.a. is besloten om verzoekers verblijf aldaar te verlengen met
veertien dagen. Op 24 april 2008 is contact gelegd met de l.a.a. Verzoekers gedrag is sinds enkele dagen verbeterd. Begin volgende week zal duidelijk worden naar welke inrichting verzoeker zal worden overgeplaatst door de selectiefunctionaris.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat aan verzoeker op 9 april 2008 een disciplinaire straf van 9 dagen opsluiting in een strafcel is opgelegd. Die disciplinaire straf is ingegaan op 11 april 2008 om 16.30 uur en is geëindigd op 20 april 2008 om 16.30 uur. Uit
de inlichtingen namens de directeur komt naar voren dat deze disciplinaire straf - in overleg met de selectiefunctionaris - ten uitvoer werd gelegd in de l.a.a. te Vught. Op 17 april 2008 is beslist dat de titel voor verzoekers opsluiting en zijn
verblijf in de l.a.a. te Vught wordt verlengd met veertien dagen. Nu verzoeker in de l.a.a. verbleef in het kader van de ten uitvoerlegging van een disciplinaire straf, is de beslissing van 17 april 2008, waarin overigens (ten onrechte) wordt gesproken
over een ordemaatregel, genomen in strijd met het bepaalde in artikel 51, eerste lid, van de Pbw. De tenuitvoerlegging van een disciplinaire straf kan niet verlengd worden. Dat maakt dat er thans termen zijn voor schorsing van de tenuitvoerlegging van
de onderhavige beslissing. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang.

Aldus gegeven door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 april 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven