Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0456/GA, 9 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:09-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/456/GA

betreft: [klager] datum: 9 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het h.v.b. De Grittenborgh te Hoogeveen,

gericht tegen een uitspraak van 20 februari 2008 van de beklagcommissie bij het voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 juni 2008, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, is gehoord H. van der Meer, unit-directeur van voormeld h.v.b.
Klagers raadsman, mr. M. Baijens, heeft bij faxbericht van 10 juni 2008 laten weten dat hij en klager niet ter zitting zullen verschijnen. Tevens is een schriftelijke toelichting verstrekt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van twee dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, wegens een positieve urinecontrole op softdrugsgebruik.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur is het niet eens met de verwijzing van de beklagcommissie naar het deskundigenrapport van het NFI en de afspraak die de noordelijke Commissies van Toezicht hebben gemaakt. Het NFI en het Deltalab gebruiken dezelfde methode en maatstaf. De
raadsman stelt dat de door klager gebruikte combinatie van medicatie de test kan beïnvloeden. De directeur heeft de vraag voorgelegd aan een arts en die acht dat zelf zeer onwaarschijnlijk. Bovendien zou klager last hebben van zijn alvleesklier, maar
de
directeur is niet bekend met diabetesklachten van klager.
Klager is pas na drie weken gecontroleerd. Het kreatininegehalte in de urine was 3,5. Dat is erg laag. Als dat normaal was geweest, dan was de THC-waarde zeer waarschijnlijk hoger dan 185.
Voorts is in een schriftelijke aanvulling d.d. 26 juni 2008 als volgt meegedeeld.
Ook in het rapport van het NFI staat dat een afbraak van THC binnen veertien dagen kan plaatsvinden. Daarin wordt uitgegaan van een halfwaardetijd van drie dagen voor zware cannabisgebruikers. Dit betekent dat, zelfs indien klager bij aanvang van zijn
detentie een score zou hebben van 1.000, de afbouw in maximaal 15 dagen zou hebben kunnen plaatsvinden. Er is geen onderbouwing van een deskundige waaruit blijkt dat het geval van klager een uitzonderlijke is. Het Deltalab is een gerenommeerd en
onafhankelijk instituut, dat voor tal van inrichtingen in Nederland de urinecontroles uitvoert. Bij het aanzeggen van de uitslag heeft klager de gelegenheid gehad een contra-expertise te laten uitvoeren. Dit heeft klager nagelaten. De recente medische
situatie kan geen invloed hebben op een controle van november 2007.

Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
Het NFI beschrijft in de brief van 20 augustus 2007 de mogelijkheid dat nog zeer lang na inname sporen van verboden middelen aangetroffen kunnen worden. Zulks was ook het geval bij klager. Als extra waarborg noemt het NFI dat in bepaalde gevallen
herhaalcontroles geïndiceerd zijn. Dat is een wetenschappelijke waarborg voor de gevallen waar de restwaarden hardnekkig zijn aan te tonen. De directeur heeft deze herhaalcontroles niet doen uitvoeren. Ook niet nadat klager daar uitdrukkelijk om
gevraagd had en deze controles eerst door de directeur waren toegezegd. De directeur heeft verzuimd om op overtuigende en aantoonbare wijze de afbraak van de stoffen in kaart te brengen. De verklaring van klager, gesteund door de kennis van het NFI, is
aannemelijker dan de opvatting van de directeur en diens alternatieve niet genormeerde eigen onderzoeksinstituut. De medische toestand van klager is ook van belang. Klager heeft recentelijk zes weken in een ziekenhuis doorgebracht wegens een ernstige
alvleesklierontsteking. Klagers vader is aan falen van de alvleesklier overleden. Het NFI noemt nadrukkelijk dat er uitzonderingen zijn, waarbij de reststoffen beduidend langzamer worden afgebroken. Blijkens de samenvatting van de rapportage van het
NFI
is de directie van de p.i. Esserheem een ander beleid gaan voeren. Klager ontkent dat hij binnen de inrichting verboden middelen gebruikt heeft. Het is niet onomstotelijk aangetoond dat dat wel het geval is.

3. De beoordeling
Het h.v.b. De Grittenborg pleegt, evenals vele andere penitentiaire inrichtingen, de in het kader van bij urinecontroles afgenomen urinemonsters te laten onderzoeken door het Deltalab te Poortugaal. De testen worden gedaan zodra een gedetineerde
minimaal veertien dagen binnen is. Volgens het Deltalab behoort het THC-gehalte na twee weken negatief te zijn (bij een cut-off waarde van 50 μg/ml).
De beklagcommissie heeft in het kader van haar onderzoek gebruikt gemaakt van een rapportage, opgesteld door het NFI, waarin tevens vragen in een ander concreet geval zijn voorgelegd.
In dit geval verbleef klager 23 dagen binnen. Hij had een THC-gehalte van 185 bij een kreatininegehalte van 3,5 mmol/l. De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid kon afgaan op de testresultaten
van het Deltalab en daarmee tot de bestreden strafoplegging overgaan. Het beroep van de directeur zal dan ook gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie merkt nog twee punten op:
1. indien de beklagcommissie bij haar beoordeling informatie gebruikt die niet door partijen is ingebracht, dan is het gewenst die informatie aan partijen mee te delen met de mogelijkheid van commentaar alvorens de beklagcommissie tot haar beslissing
komt;
2. teneinde discussies over bijgebruik te voorkomen is het aanbevelenswaardig van een gedetineerde direct bij binnenkomst een urinecontrole af te nemen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 9 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven