Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2570/GA, 19 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:19-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2570/GA

betreft: [klager] datum: 19 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 oktober 2008 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Doetinchem

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 januari 2009, gehouden in de p.i. Overijssel, locatie Zwolle, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij het h.v.b. Doetinchem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel en een geldboete van € 7,50 wegens het verzenden van een exemplaar van de huisregels naar klagers advocaat.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft bij herhaling verzoekbriefjes ingediend voor het verkrijgen van een actueel exemplaar van de huisregels. Klager is van oordeel dat op de
directeur de plicht rust om wijzigingen in de huisregels onmiddellijk te verwerken in alle aan gedetineerden verstrekte exemplaren. Op de verzoekbriefjes ontving klager geen antwoord. Uiteindelijk heeft hij het hem verstrekte exemplaar van de
huisregels
door middel van bijschrijvingen geactualiseerd. Dit exemplaar heeft hij vervolgens verzonden naar zijn advocaat. Klager heeft hier nimmer een geheim van gemaakt. Hij wilde dat zijn advocaat de huisregels zou beoordelen. Het kopieerapparaat was niet
beschikbaar. Klager heeft aangeboden de schade van € 7,50 te vergoeden. Hij ging er vanuit dat hiermee de eigendom van de huisregels op hem overgaat. Nergens staat dat het niet is toegestaan de huisregels op te sturen. De huisregels liggen nog steeds
bij klagers advocaat.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De huisregels dateren van januari 2008 en zijn behoudens enkele kleine wijzigingen niet verouderd. De wijzigingen betreffen de nieuwe benaming van
de
afdelingen Noord en Zuid. Thans worden die afdelingen aangeduid als A en B. Verder is er een wijziging met betrekking tot het wassen. De wijzigingen worden opgespaard en de huisregels worden één keer per jaar aangepast. Het verzenden van de huisregels
wordt gelijkgesteld met diefstal. Voor diefstal ligt de sanctie volgens de interne richtlijn tussen drie dagen op eigen cel tot veertien dagen strafcelplaatsing. De hoogte van de sanctie is vergelijkbaar met andere gevallen zoals het stelen van een
zakje soep. Ook daarvoor wordt een straf opgelegd tussen de drie en zeven dagen. Het is klager toegestaan de huisregels te kopiëren.

3. De beoordeling
Vast is komen te staan dat klager zonder toestemming van de inrichting het boekje met de huisregels dat aan de inrichting toebehoorde heeft verzonden naar zijn advocaat. De directeur kon gelet hierop tot het oordeel komen dat er sprake was van
strafwaardig gedrag als bedoeld in artikel 50 van de Pbw. Hoewel een mildere straf goed denkbaar is in het onderhavige geval, kan nog niet gezegd worden dat de strafoplegging bij afweging van alle in aanmerking komende belangen onredelijk of onbillijk
is. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, L. Diepenhorst MPA en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 19 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven