Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3323/GB, 16 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:16-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/3323/GB

Betreft: [klager] datum: 16 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W. Boelens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 december 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 september 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van
bewaring (h.v.b.) Utrecht te Nieuwegein. Op 18 december 2008 is hij overgeplaatst naar het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het regime in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn niet zwaarder is dan het regime in het h.v.b. Utrecht te Nieuwegein. De enkele
stelling dat dat niet het geval is, moet als onvoldoende worden gezien. Klager heeft aangegeven te vrezen dat in het Detentiecentrum voor hem zwaardere beperkingen zullen gelden ten aanzien van dagbesteding, privacy en bezoekregeling.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is geselecteerd voor het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn omdat hij geen geldige verblijfstitel heeft en illegaal in Nederland verblijft. In het
Detentiecentrum is expertise beschikbaar voor de voorbereiding van klager naar zijn land van herkomst. Het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn is in de bestemmingsaanwijzing van 4 oktober 2007 aangewezen als een gevangenis met een regime van algehele
gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Gelet hierop is er geen reden om aan te nemen dat ten aanzien van de dagbesteding, privacy en het bezoek sprake is van een substantieel verschil ten opzichte van andere locaties met een algeheel
gemeenschapsregime.

4. De beoordeling
4.1. Het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat door
klager
niet aannemelijk is gemaakt, dat hij in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn ten aanzien van de dagbesteding, privacy en het bezoek aan meer beperkingen wordt onderworpen dan in een andere locatie met een regime van algehele gemeenschap. Het beroep
zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 16 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven