Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2694/TA, 12 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:12-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 08/2694/TA

betreft: [klager] datum: 12 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het FPC Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 15 oktober 2008 van de beklagrechter bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 december 2008, gehouden in de locatie Zwolle, is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], psychiater.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het dragen van een mouwloos T-shirt tijdens de sport.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op grond van artikel 8.4.3. huisregels Oldenkotte kunnen patiënten verplicht worden aangepaste kleding te dragen tijdens het sporten. In de algemene leefregels van de afdeling sport staat dat het dragen van een hemd/mouwloos shirt niet is toegestaan.
Dit heeft te maken met het feit dat patiënten status ontlenen aan hun uiterlijk en een hemd/mouwloos shirt hieraan bijdraagt. Voorts wordt er gemengd gesport, zodat fatsoenlijke kleding voor beide seksen aangewezen is. Het feit dat in een incidenteel
geval het dragen van een hemd/mouwloos shirt niet zou worden opgemerkt door de sportleiders doet niets af aan de toepasselijkheid van de regels. Er wordt streng op toegezien dat patiënten zich aan de regels houden.

Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.
3. De beoordeling
Ingevolge artikel 42, tweede lid, Bvt tweede volzin en onderdeel 8.4.3. huisregels Oldenkotte 2006 kan de verpleegde worden verplicht tijdens het verrichten van werkzaamheden of sport aangepaste kleding of schoeisel te dragen. In de memorie van
toelichting op artikel 42 Bvt staat, voor zover hier van belang, dat het niet nakomen van deze verplichting er ondermeer toe kan leiden dat de verpleegde de desbetreffende werkzaamheden niet mag verrichten of niet mag deelnemen aan de sport. De
beslissing van het hoofd van de inrichting is derhalve niet onredelijk of onbillijk. Het feit dat klager, zoals hij stelt, eerder wel in een mouwloos shirt heeft mogen sporten doet hieraan niet af.
De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. H. Heijs en mr. drs. T.A.M. Louwe, leden, bijgestaan door de secretaris, mr. S.A.H. de Bruin op 12 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven