Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3221/GB, 12 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:12-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/3221/GB

Betreft: [klager] datum: 12 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 december 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een inrichting in Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 21 augustus 2006 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Ter Apel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing afgewezen omdat hij regelmatig bezoek ontvangt. Klager stelt dat hij het verzoek tot overplaatsing uitsluitend heeft ingediend voor zijn vriendin en hun zoontje die vier jaar oud is.
Personen dan wel familieleden die klager hebben bezocht willen niets met zijn vriendin te maken hebben. Zijn vriendin en zoontje mogen dan ook niet met zijn familie meerijden om klager te kunnen bezoeken in de inrichting. In de gevangenis Zuyderbos was
het ook moeilijk voor zijn vriendin en zoontje om hem te bezoeken. Gelukkig hebben zij dit probleem samen opgelost waardoor zijn vriendin en zoontje vaker bij hem op bezoek konden komen. Tot klagers overplaatsing naar de gevangenis Ter Apel verliep
zijn
relatie met zijn vriendin en zoontje zonder problemen en kwamen zij dichter tot elkaar. Nu krijgt klager alleen bezoek van andere familieleden. Ondanks de ruzie met familieleden, omdat klager kiest voor zijn vriendin en zoontje, wil hij er alles aan
doen om deze relatie te doen slagen, ongeacht wat zijn familieleden hiervan vinden. Klager heeft een stamkaart bijgevoegd waaruit blijkt dat zijn vriendin en zoontje niet op bezoek zijn geweest in de gevangenis Ter Apel. Klager stelt misschien verzuimd
te hebben in zijn verzoek tot overplaatsing de problemen tussen familieleden, zijn vriendin en hemzelf te vermelden. Mocht dit het geval zijn dan biedt hij hiervoor zijn excuses aan. Het is niet alleen financieel niet haalbaar maar ook de reistijd van
4
uur is voor zijn vriendin en zoontje een onmogelijke opgave.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op beheersmatige gronden op 25 juli 2008 overgeplaatst van de gevangenis Zuyderbos naar de gevangenis Ter Apel. Uit die selectiebeslissing blijkt dat het functioneren van klager onder de maat was en een langer verblijf in Zuyderbos niet
mogelijk was. Klager is tegen deze beslissing in bezwaar gegaan en in een later stadium in beroep bij de beroepscommissie. Deze beroepszaak staat bekend onder nummer 08/2788/GB. In de beantwoording op het bezwaarschrift, is aangegeven dat klager een
overplaatsingsverzoek kan indienen met een onderbouwing van een deskundig advies. Op 26 november 2008 heeft klager een eigen verzoek tot overplaatsing voor een inrichting in Amsterdam ingediend. Echter bij het verzoek is geen medische onderbouwing
aanwezig. Tevens blijkt uit de bezoekerslijsten dat klager regelmatig bezoek ontvangt. Richting het westen van het land zijn de wachtlijsten enorm hoog, er wordt dan ook gekeken of er dringende redenen aanwezig zijn voor overplaatsing. In de zaak van
klager zijn er geen dringende redenen aanwezig.

4. De beoordeling
Het beroep ziet op de beslissing om klager niet over te plaatsen naar een gevangenis in de regio Amsterdam. De selectiefunctionaris heeft aangevoerd dat de wachtlijsten in het westen van het land erg hoog zijn en er geen dringende redenen zijn voor
overplaatsing. Niet nader is aangegeven waarom het niet mogelijk is klager op een wachtlijst te plaatsen van een inrichting in de regio Amsterdam nu klager aannemelijk heeft gemaakt dat zijn vriendin en zoontje bezoekproblemen ondervinden en hem
vanwege
geldgebrek en de reisafstand nog niet hebben bezocht. Daargelaten de aanleiding voor klagers overplaatsing naar de gevangenis Ter Apel in juli 2008, heeft hij thans een belang om in een inrichting in de regio Amsterdam te worden geplaatst. Tevens is in
de gegeven motivering voorbijgegaan aan hetgeen in het selectieadvies van de inrichting is vermeld. Gelet daarop is de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris genomen op gronden die deze niet kunnen dragen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 12 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven