Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3042/GB, 5 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/3042/GB

Betreft: [klager] datum: 5 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Hopman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 november 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Terroristenafdeling (TA) De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 oktober 2005 gedetineerd. Hij verblijft sinds 22 september 2006
op de TA Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager bevindt zich sinds de opening van de TA in Vught. Op 17 september 2007 is klager veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en op 2 oktober 2008 tot een gevangenisstraf van negen
jaar. Het ziet er naar uit dat klager nog geruime tijd in detentie zal verblijven. Het regime op de TA valt klager zeer zwaar. Dit regime is door een onlangs nieuw benoemde unit-directeur nog strenger geworden. Het verzoek om overplaatsing is afgewezen
omdat de TA De Schie momenteel niet operationeel is. Dit argument is van onvoldoende gewicht voor de weigering gelet op de duur van de detentie en het belang van klager bij een overplaatsing. Alle vier gedetineerden op de TA te Vught zullen een verzoek
om overplaatsing indienen. De overplaatsing naar Rotterdam zal er in ieder geval niet toe leiden dat zowel de afdeling te Vught als de afdeling te Rotterdam operationeel moet blijven. Het operationeel maken van de afdeling te Rotterdam zal weliswaar
werkzaamheden met zich meebrengen, maar geenszins onmogelijk zijn nu deze afdeling tot voor kort daadwerkelijk operationeel is geweest.
Klager is getrouwd en heeft twee jonge kinderen van 2 en 4 jaar. Zijn gezin woont in Rotterdam. De wekelijkse bezoeken vallen het gezin zowel praktisch als financieel zwaar. De reistijd bedraagt per bezoek ruim vier uur. Vanwege de intensieve reis,
zijn
de kinderen niet iedere keer in de gelegenheid klager te bezoeken. Klager ziet zijn kinderen daarom slechts éénmaal per maand, in plaats van de toegestane éénmaal per week. Overigens zijn de bezoekfaciliteiten in Vught dusdanig dat het aanraken van de
kinderen tijdens het bezoek niet mogelijk is.
De reiskosten zijn voor het gezin, dat van een bijstandsuitkering leeft, bijna niet op te brengen.
De overige familieleden wonen in Amsterdam. Vanwege de afstand ontvangt klager zijn moeder circa eens per drie maanden en zijn vader eens per maand. Na een overplaatsing naar Rotterdam zou een tweewekelijks bezoek mogelijk zijn. Toen klager in
Zoetermeer was gedetineerd, was een tweewekelijks bezoek mogelijk.
Klager hoopt dat de faciliteiten in Rotterdam wel beschikbaar zijn. Bovendien loopt in de locatie De Schie een project van de stichting Exodus ter ondersteuning van kinderen met ouders die in detentie verblijven. Aangezien de kinderen van klager zwaar
te lijden hebben onder de detentie van hun vader, acht klager het van groot belang te proberen met het gezin aan dit project deel te nemen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De overplaatsing van klager naar de TA De Schie te Rotterdam is niet mogelijk omdat deze TA niet operationeel is. De bestemming van de TA De Schie is overigens gewijzigd.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde grond gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat volgens de bestemmingsaanwijzing van 11 februari 2008 met nummer
5524625/08/DJI de penitentiare inrichting Rijnmond, waartoe ook de locatie De Schie te Rotterdam behoort, niet is aangewezen als een TA zoals bedoeld in artikel 20a van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. De door klager
gewenste overplaatsing is derhalve niet mogelijk.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 5 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven