Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3043/GB, 5 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/3043/GB

Betreft: [klager] datum: 5 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Hopman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 november 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Terroristenafdeling (TA) De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 23 juni 2005 gedetineerd. Hij verblijft sinds 26 september 2006
op de TA Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager bevindt zich sinds de opening van de TA in Vught. Op 2 oktober 2008 is klager veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Het ziet er naar uit dat klager nog geruime tijd in
detentie zal verblijven. Het regime op de TA valt klager zeer zwaar. Het verzoek om overplaatsing is afgewezen omdat de TA De Schie momenteel niet operationeel is. Dit argument is van onvoldoende gewicht voor de weigering gelet op de duur van de
detentie en het belang van klager bij een overplaatsing. Alle vier gedetineerden op de TA te Vught zullen een verzoek om overplaatsing indienen. De overplaatsing naar Rotterdam zal er in ieder geval niet toe leiden dat zowel de afdeling te Vught als de
afdeling te Rotterdam operationeel moet blijven. Het operationeel maken van de afdeling te Rotterdam zal weliswaar werkzaamheden met zich meebrengen, maar geenszins onmogelijk zijn nu deze afdeling tot voor kort daadwerkelijk operationeel is geweest.
Klager ontvangt vanwege zijn detentie te Vught slechts zeer sporadisch bezoek uit Haarlem. De tijd en het geld die het bezoek kosten, zijn slechts bij uitzondering op te brengen. Bij een detentie in Rotterdam zou klager veel vaker bezoek kunnen
ontvangen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De overplaatsing van klager naar de TA De Schie te Rotterdam is niet mogelijk omdat deze TA niet operationeel is. De bestemming van de TA De Schie is overigens gewijzigd.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde grond gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat volgens de bestemmingsaanwijzing van 11 februari 2008 met nummer
5524625/08/DJI de penitentiare inrichting Rijnmond, waartoe ook de locatie De Schie te Rotterdam behoort, niet is aangewezen als een TA zoals bedoeld in artikel 20a van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. De door klager
gewenste overplaatsing is derhalve niet mogelijk.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 5 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven