Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3068/SGB, 1 december 2008, schorsing
Uitspraakdatum:01-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/3068/SGB

Betreft: [klager] datum: 1 december 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 14 november 2008, tot plaatsing in de gevangenis van de PI
Tilburg.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van bezwaarschrift d.d. 20 november 2008, van de beslissing op het bezwaarschrift d.d. 24 november 2008, het op 28 november 2008 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede
van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris d.d. 28 november 2008.

1. De standpunten van verzoeker en de selectiefunctionaris
Verzoeker heeft aangevoerd dat de selectiefunctionaris ten onrechte aanvoert dat verzoeker niet wenst mee te werken aan de totstandkoming van het selectieadvies. Er is met hem nooit een selectiegesprek gevoerd. Op 13 november kreeg verzoeker van een
medewerker van het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.) te horen dat er een selectieadvies was opgemaakt dat met verzoeker besproken zou zijn. Dat laatste wordt betwist. Toen verzoeker navroeg tegenover wie hij zou hebben geweigerd mee te
werken aan dat gesprek, werd de naam van een medewerker van het b.s.d. genoemd die niet bij dat selectieadvies betrokken was. Overigens zijn er meer fouten gemaakt bij het totstandkomen van het selectieadvies. De datum van binnenkomst in de inrichting
als ook de datum van het veroordelende vonnis zijn onjuist vermeld, verzoeker is niet veroordeeld voor artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht maar daarvan vrijgesproken. Er is sprake van tegenstrijdigheid met betrekking tot verzoekers meewerken aan
activiteiten. Verzoeker kan geen werk hebben geweigerd omdat er in het h.v.b. geen arbeidsplicht bestaat. Verzoeker heeft nooit kunnen aangeven niet naar Vught te willen, hij heeft immers niet gesproken met een medewerker van het b.s.d. Overigens is
verzoeker nooit bedreigd in Vught. Een en ander moet leiden tot de conclusie dat de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen op onjuiste gronden. Verzoeker is van mening dat er een nieuw selectieadvies dient te worden opgesteld. Daarbij zou
dan
tevens rekening moeten worden gehouden met de omstandigheid dat verzoeker met ingang van 2 januari 2009 in aanmerking komt voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.).

Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris komt naar voren dat er inderdaad in het selectieadvies enkele (schrijf)fouten staan. Zo is verzoeker niet op 4 september 2009 in eerste aanleg veroordeeld maar op 4 september 2008. Op de registratiekaart
staat als grondslag voor de vervolging overtreding van artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) vermeld. Op die titel is de insluiting aangevangen. Daarvan is hij uiteindelijk vrijgesproken. Verzoeker is in eerste aanleg wel veroordeeld terzake
van overtreding van de art. 247 en 245 Sr. Door die veroordeling in eerste aanleg is verzoekers (fictieve) v.i.-datum thans 25 juni 2010. Gelet daarop komt verzoeker pas in februari 2009 voor detentiefasering in aanmerking. De selectiefunctionaris
baseert zich op het selectieadvies zoals dit door de directeur van de betreffende inrichting wordt aangeleverd. Voor zover verzoeker zich niet kan vereniging met de inhoud daarvan, dient hij zich te richten tegen de directeur van het h.v.b. de
Boschpoort. De selectiefunctionaris ziet daarom geen aanleiding thans over te gaan tot een schorsing van de tenuitvoerlegging van zijn beslissing.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist.

Verzoeker heeft uitdrukkelijk (zowel in het bezwaarschrift, het beroepsschrift als in het schorsingsverzoek) aangegeven zich niet te kunnen verenigen met de inhoud van het selectieadvies en met de wijze van de totstandkoming daarvan. Naast de
verwijzing
naar enkele (overigens duidelijk als zodanig aan te merken) onzorgvuldigheden in het selectieadvies, volstaat de selectiefunctionaris met de beslissing om het bezwaar ongegrond te verklaren en om verzoeker ten aanzien van zijn klachten over de inhoud
van het selectieadvies te verwijzen naar de directeur. De voorzitter begrijpt dat de selectiefunctionaris daarmee heeft bedoeld dat verzoeker over de inhoud en wijze van totstandkoming van het selectieadvies een (of meer) klacht(en) kan indienen bij
de
beklagcommissie van de het h.v.b. de Boschpoort. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is die verwijzing naar de beklagcommissie onjuist. In het kader van beroep tegen selectiebeslissingen wordt er door de beroepscommissie in zijn algemeenheid
vanuit gegaan dat het opstellen van een selectieadvies geen beslissing oplevert als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw, en dat eventuele bezwaren tegen de inhoud en wijze van totstandkomen van het selectieadvies naar voren kunnen (en moeten)
worden gebracht in het kader van de bezwaar- en beroepsprocedure. Klager heeft dergelijke bezwaren naar voren gebracht en deze zijn door de selectiefunctionaris in zijn beslissing op het bezwaarschrift niet dan wel onvoldoende weersproken.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen komt de voorzitter tot het (voorlopig) oordeel dat de bestreden plaatsingsbeslissing van de selectiefunctionaris onvoldoende zorgvuldig is voorbereid. Het verzoek komt daarom voor toewijzing in aanmerking.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 14 november 2008.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris op 1 december 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven