Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2711/GM, 19 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2711/GM

betreft: [klager] datum: 19 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan het Pieter Baan Centrum te Utrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 23 september 2008 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 30, tweede lid, Pm dient het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de mededeling van de medisch adviseur te worden ingediend. Het verslag van bemiddeling van de
Medisch Adviseur is gedateerd op 23 september 2008. Het beroepschrift van klager is gedateerd op 23 oktober 2008 en op 28 oktober 2008 op het secretariaat van de Raad ontvangen. Gelet op het vorenstaande heeft klager niet tijdig beroep ingesteld.
Klager
voert nog aan dat hij vanwege een lang ziektebed niet in staat is geweest eerder beroep in te stellen. Nog daargelaten dat de Pm niet in de mogelijkheid van een verschoonbare termijnoverschrijding voorziet, heeft klager zijn stelling onvoldoende
aannemelijk gemaakt. Klager kan derhalve niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, J.G.J. de Boer en dr. ing. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 19 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven