Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2757/GB, 19 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2757/GB

Betreft: [klager] datum: 19 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 oktober 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de afwijzing van klagers verzoek hem in het kader van de laatste fase van de ISD-maatregel te plaatsen in de verslavingskliniek Paschalis, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 juni 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Roermond.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager zou eerst op 16 juli 2008 worden opgenomen in een verslavingskliniek, maar deze plaatsing werd uitgesteld. Op 28 augustus 2008 is de voortgang van de tenuitvoerlegging van de
ISD-maatregel besproken voor de rechtbank. Volgens de trajectbegeleider verliep de voortgang prima. Klager kon vanaf 1 oktober 2008 geplaatst worden in een verslavingskliniek. De selectiefunctionaris heeft echter ten onrechte het verzoek om plaatsing
in
de verslavingskliniek Paschalis afgewezen. De raadsman van klager heeft zijn ongenoegen over deze beslissing kenbaar gemaakt aan de Officier van Justitie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager werd voorgedragen voor plaatsing in verslavingskliniek Paschalis extramuraal op grond van artikel 43, derde lid, van de Pbw. De selectiefunctionaris heeft de
voordracht afgewezen, omdat klager in de maanden daarvoor tweemaal positief gescoord heeft op drugsgebruik, onder andere harddrugs. Op grond van het drugsontmoedigingsbeleid is een plaatsing per 1 oktober 2008 te vroeg. Bovendien loopt de ISD-maatregel
in oktober 2009 af. Klager heeft derhalve voldoende tijd om zijn terugkeer in de maatschappij voor te bereiden.

4. De beoordeling
4.1. Uit het selectieadvies van 23 september 2008 van de directeur van het h.v.b/ISD Roermond alsmede de telefonische inlichtingen van 8 januari 2009 van het BSD van het h.v.b./ISD Roermond komt naar voren dat het selectieadvies is opgesteld in het
kader van de laatste fase van de aan klager opgelegde ISD-maatregel. Gelet hierop merkt de beroepscommissie de bestreden beslissing aan als een beslissing op grond van artikel 44l van de Penitentiaire maatregel (Pm).

4.2. Op grond van artikel 44l, tweede lid, Pm wordt bij de beslissing tot plaatsing buiten de inrichting in de laatste fase van de ISD-maatregel betrokken het verloop van de tenuitvoerlegging, waaronder het gedrag van betrokkene, het nakomen van
afspraken door hem en zijn motivatie.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op het geconstateerde gebruik van (hard)drugs in de inrichting, vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in de verslavingskliniek Paschalis. Het beroep zal derhalve
ongegrond worden verklaard.

4.4. In de stukken wordt verwezen naar artikel 43, derde lid, van de Pbw. Ten aanzien hiervan merkt de beroepscommissie ten overvloede op dat dit artikel in verbinding met artikel 31 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden, de directeur van de inrichting na instemming van de selectiefunctionaris de bevoegdheid verleent een gedetineerde in een verslavingskliniek te plaatsen. Nu in onderhavige zaak de noodzakelijke instemming van de selectiefunctionaris
ontbreekt, had de directeur ook in dat geval niet tot overplaatsing van klager naar de verslavingskliniek Paschalis kunnen besluiten.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 19 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven