Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2188/TA, 16 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2188/TA

betreft: [klager] datum: 16 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 augustus 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. R.E.J.P.M. Rutten om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet toestaan van 24-uurs verlof en semi-begeleid verlof met ingang van 22 februari 2008.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager dient wel in zijn klacht te worden ontvangen. De inrichting houdt het contact van klager met zijn familie al 13 jaar tegen. Het hoofd behandeling heeft klager toegezegd dat hij, als hij onbegeleid verlof heeft, elke week 24-uurs verlof zal
hebben
om zijn familie te bezoeken. Zonder nadere toelichting heeft het hoofd behandeling deze afspraak ingetrokken. Uit frustratie daarover heeft klager slechts in een opwelling geroepen dat hij zou weglopen als hij op verlof zou gaan. Ten onrechte zijn naar
aanleiding daarvan al zijn verloven ingetrokken en loopt zijn verlof ten tijde van het indienen van beroep nog altijd niet conform het opgestelde stappenplan.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep verwezen naar het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Hierbij is in aanmerking genomen dat volgens vaste jurisprudentie
van de beroepscommissie geen recht op verlof bestaat en het telkens aan het hoofd van de inrichting is om te bepalen of het verantwoord is of een verpleegde, voor wie een machtiging voor verlofverlening is afgegeven, op een bepaald moment daadwerkelijk
verlof wordt verleend, waarbij telkens wordt bezien of de betreffende verpleegde aan de voorwaarden voor verlofverlening voldoet. Geen beklag staat open tegen het niet verlenen van op zichzelf door het ministerie toegestaan begeleid verlof vanuit de
inschatting van het hoofd van de inrichting dat dit op de verpleegde betreffende gronden niet verantwoord wordt geacht.

Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 16 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven