Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2183/TA, 16 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2183/TA

betreft: [klager] datum: 16 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 augustus 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. R.E.J.P.M. Rutten om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet mogen opnemen van geld van zijn rekening-courant voor een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is sprake van een inbreuk op het recht van klager op beheer van eigen geld. Hem wordt ten onrechte het beheer van zijn resocialisatierekening ontzegd. Klager zou € 800,= mogen opnemen voor een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek. De inrichting
geeft aan dat daarvoor slechts € 600,= mag worden aangewend. Daarmee staat de inrichting het bedoelde onafhankelijke onderzoek in de weg.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep verwezen naar het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager zelf niet het beheer
heeft over zijn tegoeden binnen de inrichting. Afgesproken was dat hij ongeveer € 600,= van zijn rekening-courant zou mogen opnemen als zijn familie de overige kosten van het onderzoek, ongeveer € 800,=, zou storten op de rekening-courant van de
inrichting. Dit laatste is niet gebeurd. Klagers tegoed op de rekening-courant is niet toereikend om een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek te bekostigen. De inrichting is niet gehouden om de kosten van het bedoelde onderzoek voor haar rekening te
nemen.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 16 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven