Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2843/GB, 16 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2843/GB

Betreft: [klager] datum: 16 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 oktober 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 17 september 2008 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b./ISD Rotterdam te Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager vindt het h.v.b. van de locatie Dordtse Poorten een voor hem geschikte inrichting. Hij is afkomstig uit Dordrecht en wil graag gedetineerd zijn in een inrichting in de buurt van de woonplaats van zijn familie. Ook is hij van mening dat het
klimaat in dat h.v.b. voor hem meer geschikt is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De reden voor het verzoek om overplaatsing naar Dordrecht is met name gelegen in de omstandigheid dat hij daar eenvoudiger te bereiken is voor zijn familiebezoek. De reisafstand tussen de inrichting waar klager thans verblijft en de woonplaats van zijn
familie (Dordrecht) bedraagt ongeveer 20 kilometer. Die afstand is daarom voor de selectiefunctionaris geen aanleiding om klager over te plaatsen. Dat geldt temeer nu klager, blijkens de door de selectiefunctionaris ingewonnen telefonische
inlichtingen,
wekelijks bezoek ontvangt van zijn relaties, onder wie die uit Dordrecht.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als passant in afwachting van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Als reden voor het overplaatsingsverzoek en het beroep geeft verzoeker aan dat zijn familie, die uit Dordrecht afkomstig is, hem daar beter kan bezoeken. Daarnaast geeft hij aan dat het h.v.b. van de locatie Dordtse Poorten voor hem een
prettige
inrichting is. Ten aanzien van de bezoekmogelijkheden geldt dat de reisafstand voor klagers uit Dordrecht afkomstige bezoek naar de huidige inrichting van verblijf niet zodanig groot is, dat dit een overplaatsing zou kunnen rechtvaardigen. Dat geldt
temeer nu klager, blijkens de inlichtingen van de selectiefunctionaris, in de huidige inrichting met regelmaat bezoek ontvangt. Met betrekking tot klagers stelling dat het h.v.b. van de locatie Dordtse Poorten voor hem een prettiger inrichting zou
zijn,
geldt dat ook dit, nu enerzijds de regimes in beide inrichtingen gelijk zijn en anderzijds klager niet nader feitelijk heeft onderbouwd wat voor hem het belang is bij een overplaatsing naar Dordrecht, geen aanleiding kan vormen voor een overplaatsing
naar die inrichting. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 16 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven