Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2692/GA, 15 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:15-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2692/GA

betreft: [klager] datum: 15 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 oktober 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de p.i. Noord-Brabant Noord te Grave,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de geluidsoverlast van de afdeling gesitueerd boven klagers afdeling.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager en enkele medepatiënten hebben hun klachten over de geluidsoverlast vaker doorgegeven. De klachten zijn niet serieus onderzocht. De directie van de
p.i. Oosterhoek heeft geen gehoor gegeven aan de oproep de problemen op te lossen, maar de klachten doorgestuurd naar de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel. Door de geluidsoverlast worden klager en de overige patiënten van zijn afdeling midden in
de nacht wakker. Dit heeft gevolgen voor het humeur van de patiënten en uiteindelijk voor de dagrapportage. Klager is een periode ziek geworden van deze situatie.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep als volgt toegelicht. Klager verblijft in het FPC Rooyse Wissel, waarvan een afdeling is gevestigd in de p.i. Oosterhoek. Klager klaagt over geluidsoverlast van de
afdeling IBA van de p.i. Oosterhoek. Deze afdeling ligt boven de afdeling waarin klager verblijft. De klacht betreft geen beslissing die door of namens de directeur van de p.i. Oosterhoek is genomen.
De klachten over de geluidsoverlast zijn bij de directie van de p.i. Oosterhoek bekend. Dit onderwerp heeft de aandacht van de directie en is al diverse malen besproken met de FPC De Rooyse Wissel. De p.i. Oosterhoek tracht zo veel als mogelijk
rekening
te houden met de onderliggende afdeling. Het is echter niet mogelijk om er voor te zorgen dat er geen enkel geluid hoorbaar is.

3. De beoordeling
Klager is als verpleegde in de zin van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden gehuisvest in de vestiging van het FPC Rooyse Wissel in de voornoemde p.i. De beklagrechter bij die p.i. heeft zich mitsdien ten onrechte bevoegd verklaard van
de zaak kennis te nemen in plaats van deze te verwijzen naar de bevoegde instantie. Dit leidt tot de navolgende beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en stelt de stukken in handen van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel ter verdere behandeling.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven