Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2453/GB, 9 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2453/GB

Betreft: [klager] datum: 9 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.V. Jansen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 september 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de unit B van de penitentiaire inrichting (p.i.) Tilburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 februari 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring
(h.v.b.) Haaglanden te Scheveningen. Op 11 augustus 2008 is hij overgeplaatst naar de unit B van de p.i. Tilburg, waar een regime van algehele gemeenschap geldt en een normaal beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling
tijdelijk verlaten van de inrichting.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De bestreden beslissing is niet zorgvuldig tot stand gekomen en onvoldoende gemotiveerd. Ten onrechte wordt gesteld dat klager akkoord zou zijn gegaan met de wijziging van het advies van de
inrichting. Aanvankelijk is geadviseerd dat klager kon worden geplaatst in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.). Naar aanleiding van het negatieve advies van het OM wordt het selectieadvies herzien. Dit advies is niet in lijn met de uitspraak van
de rechtbank in eerste aanleg. De redenen voor het negatieve advies van het OM worden niet genoemd. De selectiefunctionaris miskent dat met het vonnis in eerste aanleg rekening is gehouden met eerdere veroordelingen van klager. Er is een
voorwaardelijke
straf van negen maanden opgelegd en verplicht reclasseringscontact. Het niet verlenen van weekendverlof is bovendien in strijd met het resocialisatiestreven van klager. In het vonnis, althans in het rapport van de reclassering, is verwoord dat klager
langzaam dient terug te keren in de maatschappij. Het belang van klager om te resocialiseren is zwaarder dan het belang van het OM dat klager geen verlof krijgt. Klager voelt zich dubbel gestraft. Klager wenst te worden gehoord op het beroep.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Aanvankelijk is overwogen klager te plaatsen in een b.b.i. met regimaire verlofmogelijkheid. Na het negatieve advies van het OM is hiervan afgezien en gekozen voor een
tussenweg, te weten plaatsing in een inrichting met dezelfde faciliteiten en mogelijkheden als in een b.b.i., maar zonder de mogelijkheid van vierwekelijks verlof. Vanuit deze inrichting is in de toekomst verdere fasering mogelijk.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich voldoende voorgelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om te worden gehoord af.

4.2. De unit B van de p.i. Tilburg is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.4. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, nu de selectiefunctionaris het advies van het OM over de snelle recidive van klager met het oog op
de mogelijkheid van verlof bij de beoordeling heeft mogen betrekken, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 9 december 2008

secretaris voorzitter

Naar boven