Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2614/JB, 2 februari 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2614/JB

Betreft: [klager] datum: 2 februari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.K.B. Kögging, namens

[...], geboren op [1993], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 7 oktober 2008 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. K.K.B. Kögging om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de behandelafdeling van de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Rentray, locatie Rekken afgewezen.

2. De feiten
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 29 april 2008 is klager veroordeeld tot 143 dagen jeugddetentie en is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd.
De tenuitvoerlegging van deze maatregel is begonnen op 14 mei 2008.
Klager verbleef als p.i.j.-passant op een opvangafdeling van j.j.i. de Hunnerberg te Nijmegen.
Op 10 juni 2008 heeft de selectiefunctionaris besloten klager te plaatsen op een behandelafdeling van de j.j.i. Rentray, locatie Rekken. Diezelfde datum is klager bij de locatie Rekken aangemeld.
Klager is op 24 juli 2008 geplaatst in de behandelinrichting Rentray, locatie Lelystad.
Op 27 augustus 2008 heeft klager verzocht te worden geplaatst naar de locatie Rekken.
Bij beslissing van 7 oktober 2008 heeft de selectiefunctionaris dit verzoek afgewezen.
Klager is op 9 december 2008 alsnog in Rentray, locatie Rekken, geplaatst.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris had meer rekening moeten houden met het advies van de rechtbank te Almelo inzake plaatsing van klager in Rentray te Rekken. Klager wilde graag daar geplaatst worden, omdat hij dan in de buurt van zijn familie verblijft en
daardoor meer kans op bezoek heeft. Zowel klager als zijn familie staan positief tegenover een behandeling in de locatie Rekken. Daar zijn kleinere groepen dan in de locatie Lelystad, wat voor klagers problematiek wenselijk is. Ook verblijven daar meer
jongens van zijn leeftijd dan in de locatie Lelystad.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Het overplaatsingsverzoek is op 7 oktober 2008 afgewezen naar aanleiding van een daartoe strekkend advies van 10 oktober 2008 van de j.j.i. Rentray. Naar aanleiding van het beroepschrift is opnieuw advies van Rentray ingewonnen. Bij advies van 20
november 2008 heeft Rentray argumenten tegen en voor overplaatsing van klager naar de locatie Rekken gegeven. Naar aanleiding daarvan heeft de selectiefunctionaris alsnog besloten klager naar de locatie Rekken over te plaatsen. Het beroep dient om die
reden gegrond te worden verklaard.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel.Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
De rechtbank te Almelo heeft geadviseerd tot plaatsing van klager in de behandelinrichtingen Groot Emaus te Ermelo of Rentray te Rekken.

Blijkens de door de selectiefunctionaris overgelegde stukken heeft de selectiefunctionaris bij beslissing van 10 juni 2008 besloten om klager vanuit de opvanginrichting de Hunnerberg over te plaatsen naar de behandelinrichting Rentray, locatie Rekken.
Klager is volgens de selectiefunctionaris door Rentray geplaatst in de behandelgroep van de locatie Lelystad, omdat hiervoor de kortste wachtlijst bestond en op die manier zo snel mogelijk met klagers behandeling gestart kon worden.

Klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Rekken is aanvankelijk afgewezen naar aanleiding van een daartoestrekkend advies van Rentray. In verband met een daaropvolgend advies van Rentray heeft de selectiefunctionaris alsnog besloten klager
over
te plaatsen naar de locatie Rekken.

Gelet op het voorgaande moet de aanvankelijke beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, onbillijk worden genoemd.

De beroepscommissie ziet geen aanleiding voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu klager in de door hem gewenste inrichting verblijft en niet is gesteld of gebleken dat hij door zijn verblijf in de locatie Lelystad een ernstige behandelachterstand
heeft opgelopen, mede nu de behandeling van klager ook in de locatie Lelystad reeds was aangevangen..

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. P. Vlaardingerbroek, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 2 februari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven