Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2630/JB, 30 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:30-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2630/JB

Betreft: [klager] datum: 30 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.H. Westendorp, namens

[...], geboren op [1984], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 13 oktober 2008 van de Staatssecretaris van Justitie (Staatssecretaris),

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. A.H. Westendorp om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist het verzoek tot beëindiging van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) af te wijzen en klager te plaatsen op de ITA-afdeling van de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den
Hey-Acker te Breda.

2. De feiten
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is aan klager de p.i.j.- maatregel opgelegd. De tenuitvoerlegging van de maatregel is begonnen op 25 juni 2002.
Klager heeft zich op 15 mei 2004 onttrokken aan zijn behandeling in de j.j.i. Rentray. Op 2 juni 2004 is hij aangehouden op verdenking van het het plegen van een geweldsdelict. Na dententie in het volwassencircuit is hij op 21 juli 2008 geplaatst op
een
opvangafdeling van j.j.i. Teylingereind te Sassenheim. Op 10 oktober 2008 heeft de selectiefunctionaris namens de Staatssecretaris beslist klager te plaatsen op een normaal beveiligde ITA-afdeling van de j.j.i. Den Hey-Acker te Breda. Deze
overplaatsing
heeft volgens telefonische informatie van de bevolkingsadministratie van de j.j.i. Den Hey-Acker op 15 oktober 2008 plaatsgevonden.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Tegen een beslissing van de Staatssecretaris staat beroep open. De p.i.j.-maatregel moet worden beëindigd, nu de tenuitvoerlegging daarvan niet zinvol is. Klager is inmiddels 24 jaar oud en had op het moment van onttrekking aan de maatregel een
kamertraining achter de rug. Daarbij was het de bedoeling dat hij binnen twee maanden in aanmerking zou komen voor een begeleid kamertraject. Door het alsnog ondergaan van het nog resterende deel van de p.i.j.-maatregel zal klagers terugkeer in de
maatschappij alleen maar bemoeilijkt worden.
Klager was beter op zijn plaats in de j.j.i. Teylingereind dan op de ITA-afdeling, waar in het geheel geen begeleiding en behandeling plaatsvinden. Hij ontkent betrokkenheid bij een ernstig incident in de j.j.i. Teylingereind. Klager heeft de
beslissing
van 10 oktober 2008 niet ontvangen, zodat hij daartegen geen bezwaar heeft kunnen maken. In de beslissing van 13 oktober 2008 wordt geen beslissing van 10 oktober 2008 genoemd, maar wordt vermeld dat klager zal worden aangemeld bij de ITA-afdeling van
j.j.i. Den Hey-Acker. Voor zover de beroepscommissie van oordeel is dat de selectiefunctionaris dient te beslissen, wordt verzocht dit deel van het beroepschrift als bezwaarschrift aan te merken en voor behandeling over te dragen aan de
selectiefunctionaris.

De selectiefunctionaris heeft namens de Staatssecretaris inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Tegen de beslissing van 13 oktober 2008 tot afwijzing van het verzoek om beëindiging van de p.i.j.-maatregel staat geen beroep open.
Tegen de beslissing van 10 oktober 2008 tot plaatsing op de ITA-afdeling van de j.j.i Den Hey-Acker had een bezwaarschrift ingediend kunnen worden, wat niet is gebeurd. Deze plaatsingsbeslissing is op 10 oktober 2008 op naam van klager verstuurd naar
de
j.j.i. Teylingereind, waarbij nadrukkelijk stond vermeld deze aan hem uit te reiken. Tegen deze beslissing staat derhalve geen rechtsmiddel meer open.

4. De beoordeling
Ingevolge artikel 77s, achtste lid, Wetboek van Strafrecht kan de Minister van Justitie de p.i.j.maatregel te allen tijde, na advies van de raad voor de kinderbescherming te hebben ingewonnen, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk beëindigen.

De beroepscommissie kan een jeugdige alleen ontvangen in beroepen, gericht tegen de in artikel 77 Bjj omschreven beslissingen van de selectiefunctionaris namens de Minister of Staatssecretaris. In dit artikel is geen beroepsmogelijkheid opgenomen tegen
de beslissing tot afwijzing van een verzoek tot beëindiging van de p.i.j.-maatregel.
Klager kan derhalve niet in het beroep tegen de beslissing van 13 oktober 2008 worden ontvangen.

Blijkens de stukken heeft de selectiefunctionaris op 10 oktober 2008 beslist klager te plaatsen op de ITA-afdeling van j.j.i. Den Hey-Acker. In beroep heeft klager aangevoerd dat hij deze beslissing niet heeft ontvangen. Op de beslissing van 10 oktober
2008, gericht aan het Teylingereind, staat vetgedrukt: “Uitreiken aan Ibrahim Belmoussa, 17-06-1984”. Niet valt met zekerheid vast te stellen of en wanneer klager die beslissing heeft ontvangen. Dit blijkt in ieder geval niet uit de stukken.
Wel staat vast staat dat de selectiefunctionaris in de beslissing van 13 oktober 2008 heeft vermeld dat klager zal worden aangemeld voor plaatsing op de genoemde ITA-afdeling en dat klager in het beroepschrift van 20 oktober 2008 heeft aangegeven niet
op zijn plaats te zijn in een ITA-setting. Klager is op 15 oktober 2008 op die ITA-afdeling geplaatst.
In het licht van al deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat dit deel van het beroepschrift als bezwaarschrift tegen de ITA-plaatsing dient te worden aangemerkt, waarop door de selectiefunctionaris dient te worden beslist. De beroepscommissie zal
het onderhavige bezwaar daarom verwijzen naar de selectiefunctionaris teneinde daarop te beslissen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep en verwijst het bezwaar tegen de ITA-plaatsing ter afdoening naar de selectiefunctionaris.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. P. Vlaardingerbroek, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 30 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven