Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2922/GB, 28 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/2922/GB

Betreft: [klager] datum: 28 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 november 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 juni 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Utrecht te Nieuwegein. Op 17 november 2008 is hij geplaatst in de gevangenis Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag in een andere gevangenis worden geplaatst omdat zijn bezoek hem in Lelystad niet goed kan bereiken. Klagers moeder en zus zijn beiden slecht ter been. Klager heeft ten aanzien van de gezondheidstoestand van zijn zus een verklaring die
door de huisarts is ondertekend. Klager heeft dit bij het selectieadvies niet aangegeven omdat hij dacht dat hij zou worden geplaatst in de gevangenis Zuyderbos of Nieuwegein. Klagers zus en moeder wonen in Utrecht en zouden naar Heerhugowaard kunnen
komen door mee te rijden met een vriend van klager die in Heerhugowaard werkzaam is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is in eerste aanleg veroordeeld tot een lange gevangenisstraf met aansluitend toepassing van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging. Het Penitentiair Selectiecentrum heeft geadviseerd klager te plaatsen in een normaal beveiligde
inrichting met een regime van algehele gemeenschap. Klager is vervolgens geselecteerd voor plaatsing in de gevangenis Lelystad. Klagers voorkeur voor de gevangenis Zuyderbos of Nieuwegein, is niet gehonoreerd omdat beide inrichtingen een lange
wachtlijst kennen. Volgens de selectiefunctionaris is de reisafstand van Utrecht naar Lelystad acceptabel voor bezoekers. Klager is inmiddels op 17 november 2008 in Lelystad geplaatst. Klager stelt dat zijn bezoek hem in Lelystad niet kan bezoeken in
verband met medische problemen maar dit wordt door hem niet nader onderbouwd.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager komt – zoals hiervoor reeds overwogen – in aanmerking voor plaatsing in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. Bij de beslissing waar een gedetineerde te plaatsen, heeft de selectiefunctionaris rekening te houden met een
aantal belangen, waaronder dat van de optimale benutting van de beschikbare plaatsingscapaciteit in de verschillende inrichtingen. Naar het oordeel van de beroepscommissie mocht de selectiefunctionaris in dit geval, mede omdat bij gebreke aan een
voldoende feitelijke onderbouwing van de gestelde (medische) problemen van klagers bezoekers ontbrak, het belang van de optimale benutting van de beschikbare detentiecapaciteit zwaar laten wegen. Het vorenstaande maakt dat de op de onder 3.2 gebaseerde
beslissing, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk kan worden geacht. Het beroep is daarom ongegrond.

5 De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 januari 2009

secretaris voorzitter

Naar boven