Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/3173/GV, 23 januari 2009, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/3173/GV

betreft: [klager] datum: 23 januari 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.J. Paans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 december 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft – zo verstaat de beroepscommissie – de op 24 november 2008 ten aanzien van klager verleende toestemming voor incidenteel verlof ingetrokken.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft gesteld dat er geen aanleiding (meer) zou zijn voor inwilliging voor het verzoek om incidenteel verlof. Dit is door de selectiefunctionaris niet nader onderbouwd.
Als reden voor de weigering voert de selectiefunctionaris aan dat klager onlangs positief heeft gescoord bij een urinecontrole. Uit de beslissing van de selectiefunctionaris komt evenwel niet naar voren wanneer die urinecontrole zou hebben
plaatsgevonden. Daarnaast geldt ook nog dat een positieve urinecontrole geen wettelijke weigeringsgrond is voor verlof. Bij de beoordeling van de vraag of klager in aanmerking dient te komen voor incidenteel verlof, had de selectiefunctionaris daarom
een belangenafweging moeten maken. Niet blijkt dat een dergelijke afweging ook daadwerkelijk is gemaakt.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Aan klager was op 24 november 2008 incidenteel verlof verleend. Dat verlof is op 3 december 2008 bij een nieuwe beslissing ingetrokken omdat klager positief heeft gescoord op het gebruik van softdrugs. De selectiefunctionaris gaat er bij zijn
beslissing
vanuit dat er sprake is van een ernstig vermoeden dat het verlof zal leiden tot druggebruik. Uit de rapportage van de directeur van de penitentiaire inrichtingen Achterhoek blijkt dat hij de positieve verlofbeslissing nog niet had uitgereikt en de
selectiefunctionaris had geïnformeerd over de uitkomst van de urinecontrole.

3. De beoordeling
Een aan klager op 24 november 2008 toegestaan incidenteel verlof is op 3 december 2008 ingetrokken. Van de toekenning was klager nog niet op de hoogte gesteld. Reden voor de intrekking is gelegen in de omstandigheid dat klager positief zou hebben
gescoord bij een urinecontrole. Nu klager op 18 december 2008 in vrijheid is gesteld, zou er aanleiding zou om klager – bij ontbreken van een verder belang – niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep. Nu klager evenwel tevens om een tegemoetkoming
heeft verzocht in het geval het beroep gegrond zou worden verklaard, zal de beroepscommissie het beroep inhoudelijk behandelen en afdoen.

Naar aanleiding van de disciplinaire straf en het strafwaardige gedrag van klager dat aanleiding is geweest voor de oplegging daarvan, is op 3 december 2008 het eerder toegestane verlof ingetrokken. Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat de
beslissing van Staatssecretaris, gelet op alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond in artikel 4, aanhef en onder c, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt.
Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 23 januari 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven