Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1849/GA, 23 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:23-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1849/GA

betreft: [klager] datum: 23 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 juli 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis De IJssel, te Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 november 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van de gevangenis De IJssel. De raadsman, mr. M.F.E. Sprenkels, is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde,
a. het feit dat de TR-begeleider niets voor klager doet, dat er negatief advies is uitgebracht en dat deelname aan TR verplicht is;
b. een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, wegens het uitschelden van personeel (geheel voorwaardelijk);
c. het feit dat personeel van de postkamer ook ambulant werkzaam is op de afdeling. Een personeelslid heeft met een medegedetineerde openlijk gesproken over klagers post;
d. het feit dat klager niet mocht bellen met zijn raadsman;
e. het feit dat klager niet mocht bellen met zijn raadsman tijdens het arbeidsblok;
f. de informatie die aan de selectiefunctionaris is verstrekt in het kader van algemeen verlof;
g. het handelen van het b.s.d. inzake een geboorteakte;
h. de procedure omtrent de aanzegging van een urinecontrole;
i. het in- en uitsluiten, waardoor klager gekort wordt op zijn dagprogramma.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in beklagonderdeel c en zij heeft beklagonderdelen a, b, d, e, f, h en i ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
De beklagcommissie heeft beklagonderdeel g gegrond verklaard en bepaald dat klager geen tegemoetkoming toekomt op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Klager heeft een intake gehad, maar er wordt niets gedaan omdat klager voor een schadevergoedingsmaatregel gedetineerd zit. Er zijn rapporten geschreven terwijl klager niet praat met de TR-begeleider.
b. Klager heeft zijn excuses aangeboden en snapt niet waarom hij dan toch straf krijgt.
c. In de Pbw staat dat het niet wenselijk is dat personeel van de postkamer op de afdeling werkt.
d. De telefoongesprekken worden gecontroleerd, dus kan justitie op de hoogte zijn van de inhoud van die gesprekken.
e. Klager loopt gedurende de arbeidstijden vrij, omdat hij niet deelneemt aan arbeid. Ook voor het personeel is het handig dat klager juist dan kan bellen.
f. In het rapport staat dat klager niet werkt, terwijl hij WAO-afgekeurd is. Dat wordt niet vermeld. Bij de ontvluchting in 2005 heeft klager geen geweld gebruikt en in 2007 is klager geselecteerd voor de b.b.i. Maashegge, wat betekent dat klager zich
correct heeft gedragen. Er wordt alleen negatief geïnformeerd.
g. Een tegemoetkoming is op zijn plaats. Klager heeft nog steeds geen verlof gehad en hij heeft extra kosten gemaakt voor de geboorteakte, zoals belkosten.
h. Het is niet de eerste keer dat een urinecontrole niet is aangezegd, terwijl dat wel moet.
i. Structureel worden gedetineerden vijf minuten te laat uitgesloten en vijf minuten te vroeg ingesloten. Klager heeft dit een aantal weken bijgehouden toen hij Gedeco-lid was. Zo wordt het dagprogramma zeker een aantal uur per werk gekort.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Gedetineerden bepalen zelf of zij deelnemen aan TR. TR helpt niet om een bedrijf op te zetten.
b. Het incident vond midden op de afdeling plaats. De meeste gedetineerden hebben dit waargenomen. Uiteindelijk is het uitgesproken en heeft klager zijn excuses aangeboden.
c. De persoon in kwestie is een complexbeveiliger. Zij is vanwege een lichte beperking tijdelijk op de postkamer gezet. Bij navraag blijkt zij van niets af te weten.
d. Klager kan de gewone telefoon gebruiken. Justitie luistert niet constant gesprekken af.
e. Klager is afgekeurd voor arbeid en wordt daarom niet ingesloten. Andere gedetineerden (zoals zieken) worden wel ingesloten. Er is dan één piw-er op de afdeling en die verricht dan ook andere taken. Er is geen noodzaak kenbaar gemaakt en er moet
gelegenheid zijn.
f. De directeur kan zich vinden in de opmerking over het ‘werk’. Klager heeft TR zelf afgezegd en bij de ontvluchting in 2005 is een bed vernield. Dit staat in het penitentiair dossier en zegt wat over het gedrag van klager.
g. Verlof en omgekeerd bezoek is door toedoen van klager zelf niet doorgegaan.
h. ’s Avonds bij het insluiten zegt het personeel de urinecontrole aan. Het kan voorkomen dat dit wordt vergeten, maar het personeel mag altijd een urinecontrole afnemen.
i. Het in- en uitsluiten is besproken in de Gedeco. Het uitsluiten gaat goed, maar het insluiten verliep soms niet helemaal stipt. De formele instructie is niet gewijzigd geweest, maar de directeur heeft dit weer onder de aandacht gebracht van de
piw-ers.

3. De beoordeling
Ten aanzien van onderdeel g overweegt de beroepscommissie dat zij zich niet kan verenigen met de beslissing van de beklagcommissie om geen tegemoetkoming toe te kennen. Dit onderdeel van het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de
beroepscommissie zal aan klager een tegemoetkoming toekennen.
Ten aanzien van onderdeel i oordeelt de beroepscommissie dat het zo behoort te zijn dat pas aan het einde van het dagprogramma mag worden begonnen met het insluiten. De directie dient er op toe te zien dat gedetineerden tijdig worden in- en
uitgesloten.
In ieder geval mag van het personeel hieromtrent alertheid worden gevergd om de tijdstippen te bewaken. Voor de beroepscommissie is evenwel voldoende aannemelijk geworden dat de directie haar personeel zo ook instrueert. Tevens is de beroepscommissie
van oordeel dat klager onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zijn dagprogramma substantieel is gekort. Derhalve zal dit onderdeel van het beroep ongegrond worden verklaard.
Ten aanzien van onderdelen a, b, c, d, e, f en h is de beroepscommissie van oordeel dat hetgeen in beroep is aangevoerd – voor zover dat is komen vast te staan – niet tot een andere beslissing leidt dan die van de beklagcommissie. Het beroep terzake
van
die onderdelen zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep terzake van onderdelen a, b, c, d, e, f, h en i ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, met verbetering van de gronden ten aanzien van onderdeel i.
De beroepscommissie verklaart het beroep terzake van onderdeel g gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 7,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. G.J. Fleers en dr. F. Koenraadt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 23 december 2008

secretaris voorzitter

Naar boven