Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1618/GA, 3 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1618/GA

betreft: [klager] datum: 3 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2008 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 oktober 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting Haaglanden te Zoetermeer is de raadsvrouw mr. J. Serrarens gehoord.
Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, wegens een weigering mee te werken aan de scan biometrische gegevens.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is tegen het verzamelen van biometrische gegevens voor een databank. Hij mocht dit in eerste instantie weigeren en heeft dit ook gedaan. Toen hij bleef weigeren kreeg hij een disciplinaire straf. Klager weet niet wat met zijn biometrische
gegevens zal gebeuren. Artikel 28 van de Pbw ziet op intern gebruik van de biometrische gegevens. In het wetsvoorstel wordt artikel 28 van de Pbw ingrijpend gewijzigd. Daarmee wordt erkend dat er thans een wettelijke beperking is ten aanzien van het
verzamelen van biometrische gegevens voor een algemene databank.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het is een bestaande praktijk dat alleen bij binnenkomst in een inrichting de legimitatie van een gedetineerde wordt gecontroleerd. Bij binnenkomst in de inrichting heeft klager voldaan aan die legitimatieverplichting genoemd in artikel 28, tweede lid,
van de Pbw. In casu heeft klager bezwaar gemaakt tegen het feit dat tussentijds opnieuw biometrische gegevens werden opgenomen. Het had op de weg van de directeur gelegen om aan klager uit te leggen waarom opnieuw biometrische gegevens werden
opgenomen.
Na die uitleg zou klager opnieuw in de gelegenheid moeten worden gesteld om de bedoelde gegevens af te staan. De directeur heeft dit nagelaten. De beroepscommissie is van oordeel dat het onder deze omstandigheden onterecht is geweest om klager een
disciplinaire straf op te leggen. Daar doet niet aan af dat de opname van biometrische gegevens niet in strijd is met artikel 28 van de Pbw. De beroepscommissie zal het beroep derhalve gegrond verklaren en klager een tegemoetkoming toekennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 22,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit dr. U. van de Pol, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 3 december 2008

secretaris voorzitter

Naar boven