Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2411/GV, 15 oktober 2008, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2411/GV

betreft: [klager] datum: 15 oktober 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 september 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De reden die gegeven wordt voor afwijzing van klagers verlofaanvraag is volstrekt naast de waarheid en niet volgens de verwachtingen die men klager bij de vorige afwijzing heeft gegeven. Gesproken wordt
over
een hoge RISC score voor wat betreft recidive, maar zoals u kunt zien in het schrijven van het coördinatiebureau TR van 10 juli 2008 is dit risico gemiddeld. Volgens de selectiefunctionaris moet de zin, die voorkomt in de vorige afwijzing: ‘in
aanmerking kan komen voor dit type verlof’, gelezen worden als ‘ik mag een verzoek doen’. Klager kan die zin niet op die manier lezen. Er zijn bij klager verwachtingen gewekt. Een reden van ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ kan in dit geval niet meer
opgaan.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Bij de afwijzing van klagers verlofverzoek heeft de selectiefunctionaris het advies van 13 augustus 2008 van het coördinatiebureau TR zwaar mee laten wegen.
Klager heeft laten zien niet met de aan hem toegekende vrijheden om te kunnen gaan. De gerapporteerde incidenten kunnen niet anders uitgelegd worden dan gerelateerd aan de aandachtspunten, die uit de RISC volgen. Recidiverisico is aanwezig en bevestigd
door de incidenten, te weten: misbruik van een verlofpas, invoeren van gokformulieren en verboden communicatiemiddelen. Klager refereert in zijn beroepschrift aan de opmerking die de selectiefunctionaris heeft opgenomen in de reactie aan de
beroepscommissie in 08/1859/GV: ‘gezien zijn VI-datum kan ik mij voorstellen dat klager in het kader van de resocialisatiegedachte vanaf medio september in aanmerking kan komen voor dit type van verlof’. Met deze reactie wordt bedoeld dat rond die tijd
een aanvraag ingediend kan worden om voor een later algemeen verlof in aanmerking te kunnen komen. Het in klager gestelde vertrouwen in het kader van het vrijhedenbeleid heeft hij ernstig geschaad, waardoor er geen vertrouwen is in een goed verloop van
het algemeen verlof. Klager verblijft thans in de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard, een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. Hij functioneert in deze gecontroleerde en gestructureerde omgeving zonder problemen. Op dit moment is een
verzoek in voorbereiding voor de laatste mogelijkheid om in aanmerking te komen voor algemeen verlof.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Dordtse Poorten heeft in het advies van 29 augustus 2008 aangegeven dat de leden van het multidisciplinair teamoverleg de verlofaanvraag van klager ondersteunen op basis van zijn gedrag en functioneren in de inrichting. De
directeur heeft klager voorgedragen voor algemeen verlof.
Het hoofd van het coördinatiebureau TR heeft in een advies gedateerd 13 augustus 2008 aangegeven dat uit de screening afgenomen door de verslavingsreclassering Brijder bleek dat klager gemiddeld scoort op de inschattingsschaal recidive. Het deskundig
oordeel van de medewerker van de verslavingszorg geeft echter aan dat dit aanzienlijk hoger ligt. Klager heeft het in hem gestelde vertrouwen geschaad en is door eigen toedoen wederom geplaatst is in een gesloten regime. De incidenten, die de grondslag
vormden voor zijn terugplaatsing, lijken gerelateerd aan zijn vermeende chronische gokverslaving. Behandeling in De Waag is stopgezet nadat hij is weggeplaatst. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment niet verder kan worden ingezet op het
terugdringen
van recidive, die door de verslavingsreclassering als hoog wordt ingeschat.
Volgens het advies van de directeur van de locatie Dordtse Poorten heeft de politie geen bezwaar tegen verlofverlening op het opgegeven verlofadres.

3. De beoordeling
Klager ondergaat momenteel subsidiaire hechtenis van 75 dagen op grond van de Wet Terwee. Zijn einddatum detentie is thans bepaald op 20 november 2008.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal drie verlofaanvragen indienen.

In de reactie van de selectiefunctionaris op het beroep van klager tegen de afwijzing van zijn eerste verlofaanvraag 08/1859/GV is aangegeven dat, gelet op klagers einddatum van detentie, een volgend verlofverzoek wel voor toewijzing in aanmerking kan
komen. Een meer onderbouwd advies van de directeur van de locatie Dordtse Poorten - klager verbleef ten tijde van de eerste verlofaanvraag nog maar kort in de locatie Dordtse Poorten - zou dan te verwachten zijn. Het nadere advies van de inrichting
gedateerd 29 augustus 2008 beschrijft klagers positieve gedrag en draagt klager voor verlof. Desondanks is klagers tweede verlofaanvraag afgewezen.
De selectiefunctionaris heeft daarbij aangegeven dat bij de afwijzing het advies van 13 augustus 2008 van het coördinatiebureau TR zwaar heeft meegewogen. Het betreffende advies van het coördinatiebureau TR is echter volstrekt identiek aan het eerdere
advies van het coördinatiebureau TR van 10 juli 2008 dat door de selectiefunctionaris is meegewogen bij klagers eerdere verlofaanvraag (08/1859/GV). Het advies is enkel geactualiseerd door een nieuwe datering van het advies. Hetgeen in het advies wordt
overwogen over het recidiverisico is tegenstrijdig. Op bladzijde 1 van het advies zou volgens de screening van het recidiverisico door de verslavingsreclassering klager gemiddeld scoren, het deskundig oordeel van de medewerker verslavingszorg zou
echter
aangeven dat dit recidiverisico aanzienlijk hoger ligt. Op bladzijde 2 van het advies, laatste alinea, wordt vervolgens aangegeven dat het recidiverisico door de verslavingsreclassering als hoog wordt ingeschat. Een en ander is niet nader onderbouwd.
De
in het advies vermelde incidenten betreffen geen nieuwe incidenten, maar waren bekend bij de selectiefunctionaris die desondanks in de reactie op het beroepschrift 08/1859/GV aankondigde dat gelet op klagers einddatum van detentie een volgend
verlofverzoek wel voor toewijzing in aanmerking kon komen, en dat een meer onderbouwd advies van de directeur van inrichting tegen die tijd te verwachten zou zijn. Gelet op het hiervoor overwogene is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing
van
de Staatssecretaris op onvoldoende gronden rust en dat het belang van klager om zijn spoedige terugkeer in de maatschappij voor te bereiden thans dient te prevaleren, waarbij mede in aanmerking is genomen de positieve adviezen van directeur van de
locatie Dordtse Poorten en de politie. De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren en de beslissing van de Staatssecretaris vernietigen en opdragen om zo spoedig mogelijk een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak. Nu
de gevolgen van de vernietigde beslissing nog ongedaan te maken zijn, is er geen reden om klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze uitspraak.
Zij kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 oktober 2008

secretaris voorzitter

Naar boven