Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/2330/GA, 10 december 2008, beroep
Uitspraakdatum:10-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/2330/GA

betreft: [klager] datum: 10 december 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 september 2008 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek te Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 november 2008, gehouden in de locatie Zwolle, is gehoord [...], unit-directeur van de penitentiaire inrichtingen Achterhoek.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft
a. een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel;
b. een onjuiste uitslag van een urinecontrole;
c. de weigering van een herhalingsonderzoek;
d. het niet kunnen treffen van een betalingsregeling.

De beklagcommissie heeft het beklag ten aanzien van de onderdelen a., b. en c. ongegrond verklaard en klager niet ontvankelijk verklaard ten aanzien van onderdeel d. op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Dit is de eerste keer dat klager een positieve urinecontrole heeft en hij vindt het onterecht dat hij een gele kaart heeft gekregen. Het gaat hier maar om één uitslag en er is dus genoeg reden tot twijfel. Ook de unit-directeur heeft aangegeven dat een
hoge THC-waarde ook door iets anders dan softdrugs kan worden veroorzaakt. Bij binnenkomst in de inrichting had klager nog geen saldo en het is niet mogelijk om binnen vierentwintig uur geld over te boeken naar klagers rekening.

De unit-directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is overgeplaatst vanuit de gevangenis Arnhem-Zuid en dan geldt de dertig dagen termijn niet. De inrichting gaat uit van de betrouwbaarheid van de uitslag van het Deltalab. Klagers rekening-courant is vanuit Arnhem overgeboekt naar de inrichting.
Klagers bezoek heeft geld gestort, maar dat was te laat. In de huisregels staat vermeld dat een gedetineerde een herhalingsonderzoek kan aanvragen.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd ten aanzien van de onderdelen a. en b. kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van onderdeel c. overweegt de beroepscommissie het volgende. Niet aannemelijk is geworden dat klager binnen vierentwintig uur een herhalingsonderzoek heeft aangevraagd; het feit dat klager onvoldoende saldo op zijn rekening had is derhalve
niet van belang. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

Hetgeen in beroep is aangevoerd ten aanzien van onderdeel d. kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, J.L. Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 10 december 2008

secretaris voorzitter

Naar boven